7-3 رویکرد مصاحبه در گردآوری داده ها44
8 -3 شرایط برگزاری یک مصاحبه مطلوب46
9-3 انواع مصاحبه بر اساس ترتیب پرسش ها46
1-9-3 مصاحبه ساخت یافته 47
2-9-3 مصاحبه غیر ساخت یافته 47
الف. مصاحبه متمرکز48
ب. مصاحبه بالینی50
ج. مصاحبه هدایت نشده50
د. مصاحبه روایی50
ه. مصاحبه فرافکنی51
و. مصاحبه عمیق52
3-9-3 مصاحبه نیمه ساخت یافته 53
الف. مصاحبه متمرکز53
ب. مصاحبه نیمه استاندارد54
ج. مصاحبه مساله محور54
د. مصاحبه با متخصصان54
ه. مصاحبه قوم نگارانه54
10-3 مصاحبه عمیق روشی برتر در مطالعات ارتباطی54
1-10-3 هدف های مصاحبه ی کیفی 55
2-10-3 مزایای مصاحبه ی عمیق 56
3-10-3 محدویت های مصاحبه عمیق 56
4-10-3 اجرای مصاحبه عمیق 56
5-10-3 روش ثبت داده ها 57
6-10-3 مراحل مصاحبه ی عمیق 57
12-3 انواع مصاحبه از نگاه لیندلف60
13-3 راه کارهایی برای گرفتن اطلاعات61
14-3 مقابله با پارازیت در جریان ارتباط دو سویه مصاحبه61
1-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه شونده 62
2-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه کننده 63
15-3 دستورالعمل هایی برای برگزاری مصاحبه64
16-3 نکات مهم در طرح پرسش ها64
17-3 محاسن روش مصاحبه65
18-3 معایب روش مصاحبه65
19-3 مصاحبه از نظر دفعات اجرا66
الف. مصاحبه یکباره 66
ب.مصاحبه چند باره 66
20-3 تحلیل اطلاعات به دست آمده67
21-3 جامعه ی تحقیق67
22-3 حجم نمونه تحقیق67
23-3 تعریف عملیاتی متغیرها68
فصل چهارم: مرور یافته های تحقیق
1-4 مقدمه70
1-1-4 گزاره 74
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده76
3-4 اهداف تحقیق138
1-3-4 سوال اصلی 138
2-3-4 سوال های فرعی 139
فصل پنجم: 5.جمه بندی و نتیجه گیری تحقیق
1-5 مقدمه144
2-5 محدویت های تحقیق146
3-5 جمع بندی و نتیجه گیری147
4-5 پیشنهادها155
پیوست ها
« رزومه ای کوتاه از هنرمندان مصاحبه شونده »157
« سه نمونه از مصاحبه های گرفته شده از هنرمندان »167
« گزاره های استخراج شده از پاسخ های مصاحبه شوندگان »220
منابع252
ب. فهرست جدول داده ها
الف. جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان72
ب. جدول کد گذاری پرسش ها73
جدول 1-1-1 / تعریف اسطوره- نیازها و آرزوهای بشری76
جدول 2-1-2/ تعریف اسطوره- فرهنگ77
جدول 3-1-3 / تعریف اسطوره- داستان و قهرمان داستانی78
جدول 4-1-4 / تعریف اسطوره- ارتباط گر انسان با جهان هستی79
جدول 5-1-5 / تعریف اسطوره- تاریخ80
جدول 6-1-6 / تعریف اسطوره- دیگر موارد81
جدول1-2-7 / جایگاه و محل اسطوره- فرهنگ و دین84
جدول 2-2-8 / جایگاه و محل اسطوره- ادبیات و کتاب ها85
جدول 3-2-9 / جایگاه و محل اسطوره- تاریخ و تمدن86
جدول 4-2-10 / جایگاه و محل اسطوره- دیگر موارد87
جدول1-3-11 / هویت سازی اسطوره- تاثیر اسطوره بر هویت انسان89
جدول 1-4-12 / پردازش و خلق اسطوره-پردازش یا خلق اسطوره91
جدول1-5-13 / افرادی که می توانند به ساخت اسطوره بپردازند- هنرمند93
جدول2-5-14 / افرادی که می توانند به ساخت اسطوره بپردازند – دیگر موارد94
جدول1-6-15 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- شخصیت اسطوره96
جدول 2-6-16 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- نگاه به کودک98
جدول 3-6-17 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- شکل داستان100
جدول 4-6-18 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- توجه به ساختار ظاهری و روبنایی101
جدول 5-6-19 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- دیگر موارد102
جدول 6-6-20 / ویژگی های اسطوره برای کودک 12-7 سال- سفید و سیاه یا خاکستری بودن شخصیت103
جدول 1-7-21 / علت جای خالی اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی- مدیریت106
جدول 2-7-22 / علت جای خالی اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی- هنرمند109

جدول 3-7-23 / علت جای خالی اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی- مدیریت و هنرمند111
جدول 4-7-24 / علت جای خالی اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی- رسانه113
جدول 5-7-25 / علت جای خالی اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی- دیگر موارد114
جدول 1-8-26 / تحقیق و پژوهش در تولید محصولات فرهنگی- تحقیق و پژوهش در انجام کار116
جدول 1-9-27 / رصد کردن بازخوردها-گرفتن بازخورد کارها118
جدول 1-10-28 / وجود برنامه های فرهنگی غیر بومی در بازار فرهنگی بومی- موافق بودن یا نبودن120
جدول 1-11-29 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- داشتن نگاه بین المللی در تولید121
جدول 2-11-30 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- نگاه به کودک در تولید 122
جدول 3-11-31 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی-کیفیت محصولات تولیدی123
جدول 4-11-32 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- برنامه ریزی و مدیریت124
جدول 5-11-33 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- قدرت رسانه ها125
جدول 6-11-34 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- تحقیق و پژوهش در کار126
جدول 7-11-35 / تکنیک های استفاده شده در برنامه های غیر بومی با پذیرش جهانی- دیگر موارد127
جدول 1-12-36 / ساختار برنامه های غیر بومی- ساختار زیربنایی و روبنایی تولیدات129
جدول 1-13-37 / راهکار پیشنهادی برای پذیرش اسطوره های بومی- مدیریت131
جدول 2-13-38 / راهکار پیشنهادی برای پذیرش اسطوره های بومی- انجام تحقیق و پژوهش133
جدول 3-13-39 / راهکار پیشنهادی برای پذیرش اسطوره های بومی- نگاه حرفه ای به ساختار کار134
جدول 4-13-40 / راهکار پیشنهادی برای پذیرش اسطوره های بومی- دیگر موارد135
ج. جدول کسانی که دعوت به همکاری شدند145
ج. فهرست جدول گزاره های مصاحبه شوندگان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول گزاره های کد 1 – نورالدین زرین کلک220
جدول گزاره ی کد 2 – سید علیرضا گلپایگانی221
جدول گزاره های کد 3 – علیرضا کاویان راد222
جدول گزاره های کد 4 – بهرام عظیمی223
جدول گزاره های کد 5 – حسین مرادی زاده225
جدول گزاره های کد 6 – علیرضا فرمانی226
جدول گزاره های کد 7 – ملوس مراد227
جدول گزاره های کد 8 – احمد عربانی229
جدول گزاره های کد 9 – مصطفی رحماندوست230
جدول گزاره های کد 10 – محمود برآبادی232
جدول گزاره های کد 11 – محمدرضا یوسفی233
جدول گزاره های کد 12- محمدرضا شمس234
جدول گزاره های کد 13 – سید علی شجاعی236
جدول گزاره های کد 14 – مجید راستی237
جدول گزاره های کد 15 – بیژن شکرریز238
جدول گزاره های کد 16 – بهروز غریب پور240
جدول گزاره های کد 17 – سیروس حسن پور241
جدول گزاره های کد 18 – علی اصغر آزادان242
جدول گزاره های کد 19 – سعید رزاقی ثمینی244
جدول گزاره های کد 20 – علیرضا گلدوزیان245
جدول گزاره های کد 21 – پیمان رحیمی زاده246
جدول گزاره های کد 22 – کیانوش غریب پور248
جدول گزاره های کد 23 – علی زارعان249
جدول گزاره های کد 24 – شهرام اقبال زاده250
فصل اول:
1.طرح تحقیق
1-1 مقدمه
قرن بیست و یکم دوره ی جهانی شدن فرهنگی در عرصه های بین المللی است. اگر اواخر قرن گذشته، اروپا در مسیر یکی شدن اقتصادی و مرزهای سیاسی به موفقیت دست یافت، این عصر، سخن از یکی شدن فرهنگی است. تمامی این تغییرات رویکردی، از کشورهای صنعتی آغاز و به کشورهای جهان سومی ختم می گردد و نیز در این عرصه ها معمولا کشورهای جهان سوم، نقطه آسیب محسوب می شوند.
اصطلاح ” کشور در حال گذر ” برای توصیف کشورهای جهان سوم، سخن از آدمی آشفته و بی نظم است که با شتاب بسیار می دود و در رسیدن او نیز، تضمینی وجود ندارد ( محسنیان راد،15:1389 ).
به نظر می رسد نسخه های پیچیده شده ی غیربومی، برای کشورهای دیگر کارگر نیفتد و برای هر کشوری باید از درون فرهنگ و بستر تجربیات او نسخه نوشت و امید به ترقی داشت.
در بازار امروز پیام ارتباطی، ” چه می گوید ” بسیار مهم تر از ” چه کسی می گوید ” است ( همان:28 ). اما به نظر می رسد در حوزه ” بازار پیام فرهنگی ” این هر دو مهم است؛ این که چه کسی، چه می گوید.
مردم شناسان بر این باورند معنی در ذهن به ظهور می رسد و از رفتار فرد سر برمی آورد. در تعریف معنی ر.لینتون بیان می کند، « معنی مجموعه ای از خصایص فرهنگی مرکب از پیوندهایی است که هر جامعه ای به آن نسبت می دهد. این گونه پیوندها ذهنی اند و غالبا جنبه ناهشیارانه دارند و فقط به طــور غیر مستقیم در رفتــار آنان متجلی می شــونـد » ( همان:66 ).
در همین رابطه می توان به همان داستان معروف اختلاف معنی سگ در ذهن یک زوج اشـاره کرد. زبان این زن و شوهر یکی است، هر دو برای واژه سگ در دفتر لغت معنی خود، یک معادل را دارند ولی معنی سگ برای این هر دو متفـاوت است یعنی در حافظـه درازمدت آن ها، معنـی متفاوت نسبت به یکـدیگــر نگه داری می شود.
ویلیام بی من به نقل از تـرنـر می نـویســـد: « نمــاد1 چه عینی و چه انتــزاعی، از نظـــر کارکــردی، ســازوکـاری است که در چـارچـوب یک نظام فـرهنگی، پـدیـده هـایی ملموس و عینی را به ” معـانی ” مربوط می ســـازد » ( همان ). اصطلاح نماد و نشانه در حوزه فلسفه زبان، زبان‌شناسی، ارتباط‌شناسی و هنر بیش تر کاربرد دارد ( همدانی، منبع اینترنتی ) که به اعتقاد محسنیان راد، نماد خود عامل زایش فرهنگ است آن جایی که پدیده های ملموس و عینی را در چارچوب یک نظام فرهنگی به معانی مرتبط می سازد. همان طور که اشنایدر فرهنگ را، نظامی از ” نمادها و معانی ” تعریف کرده است ( محسنیان راد،68:1389 ).
در همین رابطه می بینیم که در ساخت کارتون ها و نوشتن شخصیت های قهرمانی، برای انتقال پیام و معنی مورد نظر برای مخاطب کودک بیش تر از نمادها و اشکال ملموسی استفاده می شود که برای کودک قابل هضم باشد. زیرا هنوز ذهن انتزاعی کودک شکل نگرفته است و معنی واژگان به درستی برای او قابل فهم نیست. و هر فرهنگی برای انتقال پیام خود از نمادهای فرهنگی – بومی خود کمک می گیرد. گروهی از ارتباط شناسان که اکثریت را هم در برمی گیرند معتقدند؛ « معنی از طریق پیام منتقل می شود – پس مـعـنی سوار بـر پیام قابل جا به جایی است – مـاننــد لیـنــدگرن، رایـت، لارسـن، مـــوریس و ولـــوند بــرگ » ( همان:69 ).
در بحث اسطــوره سازی بــرای کودک، مساله همذات پنـــداری او در مقابل اسطوره ها، بسیار حائز اهمیت است. همذات پنداری کودک نشان از پذیرش الگو از طرف او دارد. معمولا در همذات پنداری، فرد با اسطوره و قهرمان داستان یکی می شود و کاملا در آن شخصیت غرق می گردد. حال با این توضیحات، آیا همذات پنداری کودک ایرانی با اسطـــوره های کارتونی غیـربـومـی به معنای انتقال ” معنی ” به ذهن او نیست؟ در حالی که فرستنده و گیرنده از دو فرهنگ مجزا هستند. یا می توان این طور نتیجه گرفت که همذات پنداری یعنی همان تشکیل محتوای حافظه درازمدت موجود در هیپوکامپ مغز؟ دیوید برلو توضیح می دهد ” معنی ها در ما هستند نه در پیام “. ولی آیا برای کودک هم همین طور است؟ آیا نمی توان گفت معنی در کودک، در حال ساخت است و پیام هایی که به او می رسد در حال شکل دادن به معناها در ذهن او هستند؟
ناصر باهنر یکی از محققان در حوزه برنامه سازی برای کودکان، در پاسخ به همین پرسش که تفاوت مخاطب کودک با بزرگسال با توجه به رویکرد نظریه دیوید برلو، در چیست؟ پاسخ داد؛ این که گفته می شود معنا در ذهن مخاطب وجود دارد یک چیز عام است که هم برای مخاطب بزرگسال و هم مخاطب کودک صادق است. اما نوع معانی و حجم معنی در این دو نوع مخاطب تفاوت می کند . ممکن است یک کودک، معانی که دارد به لحاظ کمی مثلا 30 درصد یک بزرگسال باشد. ولی به هر حال کودک هم یک معانی همراه خود دارد. جریان شناخت گرایی در روان شناسی بر همین امر استوار است. معتقدند؛ برای شناخت انسان ها ( مخاطبان ) در حوزه دانش روانشناسی باید به سراغ چیز هایی رفت که آن ها درک می کنند یا درک کردند. یعنی شناختی که آن ها از پدیده ها و مفاهیم اطراف خود دارند. بنابراین ” معنا در ذهن وجود دارد ” در هر دو مخاطب صادق است. این در واقع یک مکتب است. مثلا در مورد مفهوم خدا؛ مفهوم خدا برای خردسال که فقط با خانواده و اطرافیان خود سر و کار دارد و حداکثر با مهدکودک، همان مفهوم پدر است. همان انسانی است که جنسش جنس مذکر است. می خورد، می آشامد و می خوابد. پس کودک هم یک مفهومی از خدا در ذهن خود دارد. اما بر اساس آن چیزی که در پیرامونش اتفاق می افتد. وقتی جلوتر بیاییم در دوره ابتدایی، مفهوم خدا تغییر پیدا می کند. بعضی بچه ها در این مقطع سنی می گویند خدا مثل نور است، مثل روح است. چون با مفهوم روح آشنا شدند یا حداقل چیزهایی در مورد آن شنیده اند. با نور و ویژگی ها و مختصاتش که فوق العاده است، آشنا شده اند. پس خدا را با معانی ذهنی خودشان که فرا انسانی است مقایسه می کنند. در این جا مفهوم خدا که کاملا انسانی و محدود است تبدیل می شود به مفهومی فرا انسانی. ولی هم چنان غیرمجرد است. در دوره ی نوجوانی و مقطع دبیرستان، دیگر فرد با توجه به قوتی که به لحاظ عقلانی پیدا کرده است، مفاهیم مجرد یا معانی مجرد را برای خدا به کار می گیرد. پس نوع معانی در مورد یک موضوع ( خدا ) متفاوت می شود. به همین ترتیب در مورد سایر موضوعات نیز این اتفاق می افتد.
در بحث انتقال پیام و معنا، و تفاوت آن بین کودکان و بزرگسالان، احتیاج به یک پژوهش جداگـانه ای ست که از حوصله ی این تحقیق خارج است. ذکــــر این نکته از قول محسنیان راد نیز لازم است که در مورد این مـوضـوع ( مخاطب کودک )، دانشگاه بیرمنگام سال هاست که به امر تحقیق و پژوهش مشغول است. و از این نظر دانش مخاطب شناسی ما، عقب افتاده است. این در حالی است که شناخت مخاطب یکی از عوامل موفقیت در ارتباط برقرار کردن با مخاطب هدف است. در واقع مخاطب شناسی یکی از ابعاد مهم در علوم ارتباطات محسوب می شود که در کشور ما به آن اهمیت لازم داده نمی شود. حتا در ساخت برنامه های کودک و نوجوان، به شرایط سنی مخاطب توجه نمی شود و در پخش برنامه ها نیز زمان بندی درستی برای گروه های مختلف سنی دیده نمی شود.
در تحقیق حاضر با توجه به داده ها و اطلاعات به دست آمده، جای خالی اسطوره ها در محصولات فرهنگی مهر تایید خورده است. و مشکل اصلی به دو بخش مدیریت و هنرمند در حوزه کودک برمی گردد. به علت عدم تامین مالی و زمانی برای هنرمند و عدم برنامه ریزی مهندسی شده، باعث شده است که در بخش اسطوره های نوشتاری و به خصوص اسطوره های تصویری ما دچار ضعف بسیاری باشیم. هم چنین عدم خلاقیت و ابداع در هنرمند، پویایی در این حوزه را از بین برده است.
در فصل دوم این پژوهش ( مبانی نظری تحقیق ) در خصوص معنا و اسطوره ی مورد نظر توضیحات بیش تری ارائه گردیده است که به روشن شدن مساله کمک بیش تری خواهد نمود.
2-1 طرح مساله

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید