2) تبیین نظریه سیستم دعوت در قرآن کریم 35
2.3. تعاریف و مفاهیم 35
2.3.1. مفهوم دعوت 35
2.3.2. ضرورت و اهمیت دعوت از دیدگاه قرآن 40
2.3.3. شرایط دعوت از دیدگاه قرآن کریم 44
2.3.4. اهداف و آثار دعوت از دیدگاه قرآن کریم 48
2.3.5. گستره دعوت از دیدگاه قرآن کریم 54
2.3.6. روش های دعوت در قرآن کریم 68
2.3.7. شرایط و ویژگى‏هاى دعوت گران 75
2.3.8. دعوت گران در قرآن کریم82
نمونه ها و مصادیق دعوت انبیاء (علیهم السلام) 90
2.3.9. دعوت شوندگان از دیدگاه قرآن کریم101
2.3.10. مقابله با دعوت در قرآن کریم109
فصل سوم: روش تحقیق 116

فصل چهارم: یافته های تحقیق 119
بررسی تطبیقی نظریه کلود شنون، وارن ویوور و هارولد لاسول با نظریه ارتباطی دعوت در قرآن کریم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 131
منابع و مآخذ 140

فهرست شکل ها
شکل 1- 2: شیوه های ارتباط و موضوع های نظریۀ ارتباط جمعی 24
شکل 2- 2: سه برداشت از فرایند ارتباط 26
شکل 3- 2: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949) 28
شکل 4- 2 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970)30
شکل 5- 2: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) 32
شکل6- 2: فرمول لسول با حوزه های معادل در پژوهش ارتباطات32
شکل 7- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک 33
شکل 1- 4: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949) 120
شکل 2- 4 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970) 122
شکل 3- 4 : بازخوانی مدل شنون و ویوور (و گسترده شده آن توسط دفلور)، مبتنی بر مدل ارتباطیِ دعوت در قرآن کریم 127
شکل 4- 4: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) 127
شکل 5- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک128

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
«مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از پایان جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته، و هنوز شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته است. در طی حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.»1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

«ارتباط» در یکی از اولین مدل های ارتباطی بر محور «انتقال پیام» ترسیم شد که در مطالعات گوناگون پیش از دوران رنسانس عنصر اصلی مورد نظر در ارتباطات «اندیشه های انسانی» و یا «محتوا»ی پیام بوده است، امّا در طول جنگ جهانی دوم به تناسب نیازهای ایجاد شده، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفت و ارتباطات به عنوان «انتقال اطلاعات» و «اقناع» مورد استفاده و کاربرد قرار گرفته است.
دانشمندان علم ارتباطات در یک سیر تحول مفهومی، نظریه های رو به تکاملی از ارتباطات ارائه کرده اند، از جمله هارولد لاسول که به تعریف و طبقه بندی دقیق نقش های اجتماعی ارتباطات در نظریه های مربوط به نقش های اجتماعی و کارکردهای ارتباطات پرداخته است، ولی با وجود برداشت های جدید در مطالعات ارتباطی، ارتباط همچنان به عنوان وسیله انتقال اطلاعات در جهت اقناع افراد مورد توجّه قرار می گیرد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید