واحد قزوین
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)
گرایش: حسابداری
عنوان:
تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها
استاد راهنما:
دکتر فرزین رضایی
استاد مشاور:
دکتر اکبر عالم تبریز
نگارش:
آیدا بابائی رج
زمستان 93
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Centeral Tehran Branch
Faculty of kar university qazvin – Dempartment of accounting
“M.Sc” Thesis
On accounting
Subject:
The moderning effect of prior sales changes on asymmetric cost behavior
Advisor:
Dr rezaei
Rrader:
Dr alam tabriz
By:
Ayda babee
Summer 2007
سپاسگزاری
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ که از ﮐﻤﮏ ها و مساعدت ﺑﯽدرﯾﻎ اﺳﺘﺎد راهنمای ﮔﺮاﻧﻘﺪرم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ فرزین رضایی که در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﺗﻤﺎم راهنما و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن بوده و باعث ارتقای علمی پایان نامه اینجانب شدند، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ. همچنین از زﺣﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه حسابداری آﻗﺎی دﮐﺘﺮ محمد علی سهمانی که ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و صبوری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه را بر عهده داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ. و همچنین از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ بیگلر که ﺑﺎ داوری ارزﻧﺪهﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن نامه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را داوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورم.
تقدیم به:
پدر و مادری مهربان
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات طرح تحقیق2
1-1 مقدمه3
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله3
1-3 ضرورت انجام تحقیق4
1-4 اهداف علمی5
1-5 اهداف کاربردی5
1-6 بهروه وران (ذینفعان)5
1-7 فرضيه ها6
1-8 مدل تحقیق6
1-9 روش تحقیق9
1-10روش گردآوری اطلاعات9
1-12 قلمرو تحقیق9
1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق9
1-12-2 قلمرو زمانی تحقیق9
1-12-3 قلمرو مکانی تحقیق9
1-13 ساختار تحقيق9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق11
2-1 مقدمه11
2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت11
2-3رفتار هزینه در طول زمان13
2-4 مفهوم چسبندگی هزینه:14
2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها15
2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها:15
2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی):16
2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی16
2-5-1-3 چسبندگی هزینه بخشهای واحد تجاری:18
2-5-1-4 چسبندگی هزینه در بین صنایع مختلف:19
2-5-2 عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها19
2-5-2-1 تصمیمات عمدی مدیران:19
2-5-2-2 خوش بینی مدیران20
2-5-2-3 تاثیر محدودیتهای فن آوری21
2-5-2-4 تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت21
2-5-2-5 استفاده از ظرفیت و هزینه ها تعدیل22
2-5-2-6 مشکلات نمایندگی23
2-5-2-7 رشد تولید ناخالص داخلی23
2-5-3 اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها24
2-5-3-1 تأثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و سود آتی و واکنش بازار24
2-5-3-2 تأثیر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود25
2-6 پیشینه تحقیق25
2-6-1 تحقیقات خارجی25
2-6-2 تحقیقات داخلی30
2-7 خلاصه فصل31
فصل سوم: روش اجراي تحقيق32
3-1 مقدمه33
3-2 روش پژوهش33
3-3 فرضیه های تحقیق33
3-4 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها34
3-5 جامعه و نمونه آماري37
3-6 گردآوري اطلاعات39
3-7 روایی و پایایی ابزار39
3-8 روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها40
3-9 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها40
3-10 خلاصه فصل41
فصل چهارم: یافته های پژوهش42
4-1 مقدمه43
4-2 آمار توصیفی متغیرها43
4-3 آزمون پایایی متغیرها46
4-4 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون46
4-5 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون48
4-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها48
4-5-2 آزمون استقلال خطاها49
4-5-3 ناهمسانی واریانس ها50
4-5-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل50
4-6 آزمون فرضیات تحقیق51
4-6-1 مدل آزمون فرضیه اول و سوم51
4-6-2 مدل های آزمون فرضیه دوم و چهارم53
4-6-3 مدل های آزمون فرضیه پنجم و هفتم55
4-6-4 مدل های آزمون فرضیه ششم و هشتم57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات61
5-1 مقدمه62
5-2- خلاصه نتایج و تفسیر یافته های پژوهش62
5-3 محدودیتهای پژوهش65
5-4 نتایج پژوهش66
5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی66
فهرست منابع67
پیوست69
فهرست جدول‌ها
عنوانصفحه
(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه38
(جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق44
(جدول4-2) ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرها45
(جدول 4-3) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)46
(جدول 4-4) آزمون چاو47
(جدول4-5) آزمون هاسمن48
(جدول4- 6) آزمون کولموگروف اسمیرنوف49
(جدول4-7) آزمون استقلال خطاها49
جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس50
(جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل51
(جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون52
(جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون54
(جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون56
(جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون58
(جدول5-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها62
چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 192 شرکت می باشد. در این تحقیق بینش مدیریت و تغییرات فروش به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینه های شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد تغییرات پایدار و ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. همچنین این نتایج نشان می دهد خوش بینی و بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
واژگان کلیدی: تغییرات پایدار ، تغییرات ناپایدار خوش بینی مدیریت، بد بینی مدیریت ، رفتار نا متقارن هزینه ها
فصل اول:
کلیات طرح تحقیق
1-1 مقدمه
شناخت رفتار هزينه در واكنش به تغييرات سطح توليد و فروش براي مديريت شركتها از اهميت زيادي برخوردار است(چن و همکاران1، 2008). پژوهش هاي تجربي اخير درباره رفتار هزينه نشان داده، ميزان كاهش هزينه ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از ميزان افزايش هزينه ها به هنگام همان میزان افزايش فروش است. به اين رفتار هزينه ها چسبندگي هزينه ها گفته مي شود. استدلال می شود که چسبندگي هزينه ها نتيجه تصميمات سنجيده2 مديران است. هنگاميكه فروش كاهش مي يابد، برخي از مديران، اين كاهش را موقتي تصور می کنند و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلي را در آينده نزديك دارند . بنابراين در تصميمي سنجيده، منابع مربوط به فعاليتهاي عملياتي را در دوره هاي كاهش فروش حفظ مي كنند؛ زيرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف شده و در دوره هاي افزايش فروش، مجدد تحصيل شوند هزينه هاي شركت در بلندمدت افزايش مي يابد(بنکر و چن3، 2006).
در پژوهش حاضر، تأثير تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند.
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله
مطابق فرضيه تصميمات سنجيده، چسبندگي هزينه ها نتيجه تصميمات سنجيده مديران است . براي مثال مطابق استدلال اندرسون و همكاران4 (2005)، چسبندگي هزينه ها به اين علت رخ مي دهد كه مديران، منابع مرتبط با فعاليت هاي عملياتي را به طور سنجيده تعديل مي كنند. در مقابل، با وجود آنكه حفظ منابع اضافي در دوره هاي كاهش فروش، به تحمل هزينه هاي بيشتر و در نتيجه، كاهش سود دوره جاري منجر مي شود، موجب كاهش هزينه ها و افزايش سود در بلندمدت مي شود. علاوه بر اين، اگر مديران منابع مرتبط با فعاليتهاي عملياتي را متناسب با كاهش فروش، كاهش دهند، تحصيل و آماده سازي مجدد منابع در آينده، نيازمند زمان است . بنابراين چنانچه منابع و در نتيجه، هزينه ها متناسب با كاهش فروش كاهش يابد، شركت فرصت هاي توسعه فروش را از دست مي دهد؛ زيرا نميتواند منابع لازم براي گسترش فروش را با سرعت كافي به منظور استفاده از فرصتها به خدمت بگيرد. به همين علت، مديران ناگزيرند براي انتخاب يكي از گزينه هاي كاهش هزينه ها از طريق حذف منابع يا تحمل هزينه هاي بيشتر براي بهره برداري كامل از افزايش فروش آتي تصميم گيري كنند و يكي از اساسي ترين علل چسبندگي هزينه ها، تصميمات سنجيده مديراني است كه مي كوشند با توجه به پيش بيني فروش آتي، سود را در بلندمدت افزايش دهند(همان منبع).
چسبندگي هزينه ها كه در دوره هاي كاهش فروش مشاهده مي شود، موجب كاهش سود يك دوره مي شود. اما وقوع چسبندگي هزينه ها نشان مي دهد، مديران تأكيد بيشتري بر سودهاي بلندمدت دارند. تحمل هزينه منابع اضافي در دوره هاي كاهش فروش كه به منظور آمادگي براي افزايش فروش در آينده انجام ميشود، موجب تحمل بار هزينه اي كمتري در بلندمدت شده و اين توانايي را به شركت ميدهد تا فرصتهاي افزايش فروش در آينده را از دست ندهد. اما لازمه ي حفظ منابع براي دستيابي به سودهاي بيشتر در آينده، آن است كه مديران كاهش تقاضا را موقتي پيش بيني کنند و انتظار افزايش فروش آتي را داشته باشند. در دوره هاي كاهش فروش، چنانچه مديران افزايش فروش آتي را زياد پيش بيني كنند، منابع بيشتري را براي بهره گيري از افزايش تقاضا حفظ ميكنند؛ زيرا در صورت كاهش منابع، شركت به هنگام افزايش فروش، منابع كافي در اختيار نخواهد داشت كه به از دست دادن فرصتها منجر ميشود. ميزان فرصت از دست رفته نيز متناسب با افزايش پيش بيني شده فروش است؛ بنابراين در صورت كاهش فروش در دوره جاري، هرچه پيش بيني مديريت از فروش دوره آتي با خوش بيني بيشتري همراه باشد، نشان ميدهد كاهش فروش از نظر مديريت، موقتي تر است. به همين دليل، منابع بيشتري به منظور آمادگي براي افزايش فروش در آينده حفظ ميشود(چن و همکاران، 2008).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3 ضرورت انجام تحقیق
آگاهي از چگونگي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعا ليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميم گيري مديران در خصوص برنامه ريزي و بودجه بند ي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است. در مدل سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات (افزايش يا كاهش) هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش در حجم فعاليت است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تعیین رابطه بین ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند در بلندمدت توانایی های مدیریت واحد تجاری را در مدیریت هزینه و کنترل هزینه ها افزایش دهد. شناخت رابطه ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند آثار غیرقابل کنترل ناشی از عدم شناخت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد و وجود چسبندگی هزینه ها در عملکرد واحد تجاری منجر به کنش ناپایدار و بی ثباتی در عملکرد واحد تجاری نگردد.
1-4 اهداف علمی
هدف پژوهش حاضر این است که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی شود و با تحلیل نتایج به دست آمده ، رابطه ی بین آن ها را مشخص نماییم.
1-5 اهداف کاربردی
شناخت رفتار هزينه در واكنش به تغييرات سطح توليد و فروش برای مديريت شركتها از اهميت زيادی برخوردار است . چسبندگي هزينه ها كه در دوره هاي كاهش فروش مشاهده مي شود، موجب كاهش سود يك دوره ميشود. اما وقوع چسبندگي هزينه ها نشان مي دهد، مديران تأكيد بيشتري بر سودهاي بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.
1-6 بهروه وران (ذینفعان)
بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر تحلیلگران مالی و کارگزاران ، سرمایه گذاران، حسابرسان و مدیران عامل و مالی شرکت ها می توانند با عنایت به ارتباط بین ساختار هزینه با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصمیمات بهینه که منجر به حداقل ریسک و حداکثر بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.
1-7 فرضيه ها
فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
1-8 مدل تحقیق
نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم
به منظور آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(1) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:
∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه اول و سوم) می باشد.
نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم
به منظور آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(2) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:
∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه دوم وچهارم) می باشد.
نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم
به منظور آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(3) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:
∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t-1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t-1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t-1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه پنجم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هفتم تایید می شود
نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم
به منظور آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(4) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:
∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t-1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t-1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t-1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t-1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t-1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t
نام متغیرنمادمتغیرتعریف عملیاتی متغیرتغییرات مبلغ فروشمیزان تغییرات مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروشمیزان تغییرات هزینه های عمومی،اداری و فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته∆lnCOGS i,tمیزان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.افزایش مبلغ فروشIi,t =(Si,t – Si,t-1) ÷ Si,t-1 >0
متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 افزایش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.کاهش مبلغ فروشDi,t =(Si,t – Si,t-1) ÷ Si,t-1 ≤0
متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 کاهش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.تغییرات پایدارIi,t-1*Ii,t OR Di,t-1*Di,t

در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1 و در دورهt-1 نسبت به دوره t-2 افزایش یافته باشد.تغییرات ناپایدارIi,t-1*Di,t OR Ii,t-1*Di,t
خوش بینی مدیریتIi,t-1*Ii,t AND ΔEPS i,t >0
ΔEPS i,t =(EPS^ i,t – EPSi,t-1)
EPS^ i,t =سود پیش بینی شده هر سهم در پایان سال
EPS i,t =سود واقعی هر سهم در پایان سالبدبینی مدیریتDi,t-1*Di,t AND ΔEPS i,t ≤0
نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه ششم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هشتم تایید می شود.
لازم بذکر است به منظور بررسی معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد استفاده می شود.
1-9 روش تحقیق
این تحقیق سعی بر آن دارد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردي می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادي و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراين تحقیق با توجه به نوع داده و روش هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از روش «داده هاي تركيبي» استفاده مي شود.
1-10روش گردآوری اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شده است. در این روش از مقاله‌هاي موجود در نشريات معتبر كه از سايت‌هاي علمي اينترنتي اخذ گرديده است، به علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، رساله های دكترا و پایان نامه های كارشناسي ارشد و كتابهاي مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.
1-11 قلمرو تحقیق
1-11-1 قلمرو موضوعی تحقیق
تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها
1-11-2 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1383 تا 1392 (دوره 10ساله) می باشد.
1-11-3 قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-12 ساختار تحقيق
در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. اين تحقيق شامل 5 فصل به شرح زير مي باشد:
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
قصل سوم: روش شناسي تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
در پايان نيز پيوست ها و نگاره ها ارائه مي شود.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
در این پژوهش به دنبال بررسی رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده بعنوان عمده ترین هزینه شرکتهای تولیدی خواهیم بود. مدل متعارف در حسابداری بهای تمام شده بر این فرض استوار است که هزینه ها متناسب با محرکهای هزینه هستند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت فرض بر این است که یک رابطه خطی ساده بین هزینه ها و سطوح فعالیت بر قرار است. با این حال برخی از مطالعات نشان می دهند که پیچیدگیهایی بین هزینه ها و سطوح فعالیت وجود دارد.بدین معنا که در مقابل دیدگاه سنتی، مطالعات نشان می دهد که هزینه ها متناسب با سطوح فعالیت حرکت نمی کنند و نسبت به تغییرات رو به بالا و رو به پایین فعالیت، از خود واکنش متفاوتی نشان می دهند. در سال 2003 اندرسون و همکارانش بوسیله یک معادله نشان دادند که درصد افزایش هزینه ها در مقابل افزایش سطح فعالیت بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در هنگام کاهش سطح فعالیت است. آنها برای اولین بار اینوع رفتار هزینه را چسبندگی هزینه نام نهادند. و مدل مورد استفاده آنها در پژوهشهای آتی بعنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفت.چسبندگی هزینه ها به عوامل متفاوتی وابسته است که اهم آنها عبارتند از: تصمیم مدیران در تعدیل ظرفیت بلا استفاده در زمان کاهش درآمد، خوشبینی مدیران، تعداد کارکنان، میزان دارایی ها و بدهی ها، مشکلات نمایندگی و رشد تولید ناخالص ملی.چسبندگی هزینه ها می تواند بر روی دقت تحلیلگران مالی در پیش بینی سود، سود آتی و واکنش بازار و مدیریت سود تاثیر گذار باشد.این پدیده در بین واحدهای تجاری کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. همچنین چسبندگی هزینه در بخشهای مختلف یک سازمان نیز با یکدیگر تفاوت دارند همینطور شدت وعوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها در میان صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت اند.علاوه بر این چسبندگی هزینه ها و شدت چسبندگی آن در واحد تجاری در دوره های زمانی متفاوت با هم فرق دارند. بر این اساس شدت و عوامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده درصنایع مختلف و اندازه تغییرات درسطح فعالیت برای رخدادچنین پدیده ای موردبررسی قرار میگیرد(کردستانی و همکاران، 1390).
2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت
شناخت رفتار هزینه یکی از مباحث مهم حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است ( هورن گرن، فاستر و دیتر5 سال 2006). تحقیقات فراوانی در تایید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت انجام شده است، از جمله تحقیق رجبی که در آن تحقیق عنوان شد، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت اطلاعات مناسبی را جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات و تصمیم گیری مدیران ارائه می کند. ویدن میرو سابرا مانیام 6در تحقیق خود رفتار هزینه ها را در سطوح مختلف تغییر درآمد فروش مورد بررسی قرار داده اند که در واقع درآمد فروش را بعنوان معیار فعالیت در نظر گرفته اند(اندرسون و همكاران ،2005).
برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. بعنوان مثال در تحلیل صورتهای مالی معمولا هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری را بعنوان درصدی از فروش در نظر می گیرند. (سوندهی روایت7 سال 1997) اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد تحلیل گران صورتهای مالی آنرا بعنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند، این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با فروش حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند(مینتز8) بنابراین به گفته گریسون و نورین9 در واقع تصمیم گیریهای مدیریتی بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها اشتباه بزرگی می باشد. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می رسد سیستم سنتی هزینه یابی که بر مبنای ارتباط مستقیم هزینه ها با فعالیت می باشد تحریف شده است(اندرسون و همكاران ،2005).
در واقع تناسب بین هزینه ها و سطح محصول به گونه ای که در مدل سنتی هزینه یابی عنوان می شود، همیشه برقرار نیست. در این زمینه کوپر و کاپالان10 بعضی هزینه ها را عنوان می کنند که با افزایش فعالیت بیشتر افزایش می یابند تا با کاهش فعالیت اینگونه هزینه ها را چسبنده می نامند.در واقع در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های تخصیص یافته به محصول تحریف شده می باشند و علت اصلی این تحریف نیز انتخاب مبنایی یکسان (سطح واحد محصول) برای تخصیص کلیه هزینه ها به محصولات می باشد. در واقع این سیستم براین فرض استوار است که در صورت دو برابر شدن حجم محصول، مقدار کلیه منابع مربوط نیز دو برابر می شود و بالعکس فرضی که در صورت اثبات چسبندگی هزینه ها، پذیرفته نخواهد بود(همان منبع).
2-3رفتار هزینه در طول زمان
از نظر اقتصادی کوتاه مدت ، محدوده زمانی است که در آن بعضی عوامل تولید مانند مواد اولیه تولید تغییر می کند. به طور کلی در کوتاه مدت هزینه های یک شرکت در ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می باشند. اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی متغیر می باشند. آنچه مسلم است در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می یابد اما این افزایش در ابتدا با نرخ نزولی و سپس با نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی سال 1386):
(شکل 2-1) نمودار رفتار هزینه
رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است و به بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های شرکتها در طول زمان پرداخته شده است که از جمله آن می توان به تحقیقات بالاکریشنان11 بر روی 154 بیمارستان اشاره نمود که هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند، میزان هزینه های عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود، با افزایش تعداد مراجعات بیماران تغییر چندانی در میزان هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تاثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد.
در تحقیقی دیگر توسط کالا پور12 در سال 2004 عنوان شد که نرخ افزایش هزینه متغیر به کل هزینه ها علاوه بر تغییرات تکنولوژیکی تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی نیز قرار دارد و در این تحقیق تأثیر تعداد بیماران بر هزینه متغیر بیمارستان بررسی گردید.
2-4 مفهوم چسبندگی هزینه:
به نظر می رسد چسبندگی هزینه ها13 یک مفهوم جدید است با این حال در حدود چند دهه گاهی اوقات از آن بعنوان مدیریت فعال هزینه یاد شده است. مالکوم14 در سال 1991 یکی از نخستین کسانی بود که به معرفی مفهوم چسبندگی هزینه ها پرداخت. بعنوان مثال وی در مطالعه خود به این مطلب اشاره نمود که رشد تولید باعث افزودن کارکنان بیشتر می گردد، اما زمانی که تولید کاهش می یابد این نیروی کار اضافی بلافاصله کنار گذاشته نمی شود، که اینگونه هزینه های نیروی کار را هزینه های چسبنده نامید.
مطالعه دیگر توسط ماک و روش15 در سال 1994 انجام گرفت آنها در مطالعه خود با اشاره به تحقیقات مالکوم بیان کردند که هزینه های چسبنده هزینه هایی هستند که می تواند در کوتاه مدت افزایش یابند اما زمانی که فعالیت کاهش می یابد این هزینه ها کاهش نمی یابند اندرسون و همکارانش 16 در سال 2003 با بررسی هزینه های فروش و اداری و عمومی و ارائه مدلی مبنا که بعدها در تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها مورد استفاده پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که با افزایش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 55% افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 35% کاهش می یابد.
بطور کلی نتایج برخی از پژوهشگران مانند کالیجا و استیلیا روس17( 2006) و اندرسون و همكاران (2011) بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است چنین رفتار هزینه ها را چسبندگی هزینه می نامند. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه در هنگام کاهش در سطح فعالیت است(همان منبع).
2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها
جهت سازمان دهی ادبیات این تحقیق، حوزه تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها را به 3 بخش اصلی طبقه بندی می نماییم:
شواهد چسبندگی هزینه ها
عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها
اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها
در شکل شماره 2 یک طبقه بندی ساده از حوزه ادبیات چسبندگی هزینه فراهم شده است(نمازی و همکاران،1391).
(شکل 2-2) طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه
2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها
در این بخش به بررسی سند رفتار چسبنده هزینه ها برای انواع هزینه ها مانند هزینه های فروش، اداری و عمومی ، بهای تمام شده کالا فروخته شده و هزینه های عملیاتی و هزینه دستمزد مشاهده شده در موارد زیر پرداخته می شود:
بین واحدهای تجاری(دوره های زمانی)
بین واحدهای تجاری (بطور مقطعی)
بین بخشهای واحد تجاری
بین صنایع مختلف
بین کشورهای مختلف
2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی)
نورین و سادراستورم در سال 1997 برای اولین بار به بررسی رفتار سری زمانی هزینه های سربار نسبت به رفتار مقطعی این هزینه پرداختند. آنها از اطلاعات 108 بیمارستان در سال های 1992 تا 1997 در بخش سلامت واشنگتن استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که فرض تناسب هزینه ها با تغییرات فعالیت و استفاده از آن برای اهداف ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کاری بیهوده است آنها همچنین دریافتند که افزایش هزینه ها نسبت به افزایش سطح فعالیت با سهولت بیشتری اتفاق می افتد تا در زمان کاهش فعالیت و کاهش هزینه(نمازی و همکاران، 1391).
2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی
براساس یافته های نورین و سادراستورم در سال 1994 که با استفاده از اطلاعات مقطعی بیمارستانهای واشنگتن استخراج گردید می توان فرضیه متناسب بودن هزینه های سربار با سطح فعالیت را برای بسیاری از هزینه های سربار رد کرد آنها برای بررسی ادعا خود از هزینه های بودجه شده واقعی سالهای 1987 و 1990 استفاده کردند و سطح فعالیت را برای 36 هزینه سربار مطابقت دادند. آنها اینگونه استدلال کردند که اگر هزینه ها شدیدا متناسب با فعالیت باشند آنگاه میانگین هزینه ها باید ثابت و مستقل از سطح فعالیت باشند. اما نتایج بررسی های آنها نشان داد رابطه منفی بین میانگین هزینه ها و واحدهای خدماتی وجود دارد که به کاهش میانگین هزینه ها در برابر افزایش حجم فعالیت اشاره دارد. آنها همچنین براساس میانگین کل حسابهای سربار استناد کردند که هزینه هر واحد از هزینه کل حدود 40% و در بعضی بخشها بالای 100% بیش از واقع است و پیشنهاد آنها این بود که در هنگام تصمیم گیری مدیریتی در سیستم حسابداری مدیریت در مورد رفتار مشاهده شده هزینه ها باید تا حدود زیادی احتیاط صورت گیرد.
اندرسون و همکارانش در سال 2003 این رفتار هزینه ها را چسبندگی نامیدند و بررسی های بیشتری برای یافتن شواهدی دال بر رفتار هزینه ها در ارتباط با تغییرات سطح فعالیت انجام دادند، آنها بر روی رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری 18(SGA) نسبت به درآمدها تمرکز کردند و بوسیله برآورد مدل تجربی زیر رابطه تغییرات در هزینه های SGA را نسبت به تغییرات در فروش خالص آزمایش کردند.
(معادله2-1)
log[〖SGA〗_(i,t)/〖SGA〗_(i,t-1) ]=β_0+β_1 Log[〖sales〗_(i,t)/〖sales〗_(i,t-1) ]+β_2×Decrease_(Dummy_(i,t) )×log[〖sales〗_(i,t)/〖sales〗_(i,t-1) ]+ε_(i,t)
در این مدل فروش خالص (Sales)بعنوان متغیر مستقل و هزینه های فروش، عمومی و اداری (SGA) بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و از یک متغیر مصنوعی (Decrease-Dummyi,t) که بین کاهش و افزایش درآمدهای دوره تمایز ایجاد می نمود استفاده کردند، بدین معنا که اگر فروش شرکت در سال t نسبت به سال t-1 کاهش داشته باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد. آنها استناد کردند که درصد افزایش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به افزایش در درآمد فروش بزرگتر از درصد کاهش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به همان مقدار درصد کاهش در درآمد فروش است. یافته های آنها نشان می دهد که دلیل چسبندگی هزینه ها این است که وقتی برای فروش محصولات شرکت درآینده اطمینان وجود ندارد و واحد تجاری باید متحمل هزینه های تعدیل برای کاهش یا برگرداندن منابع شوند، ممکن است مدیران عموما کاهش منابع را تا زمانی که نسبت به تداوم تقاضا برای محصولات شرکت اطمینان حاصل گردد به تاخیر بیاندازند، این نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش وارونه می شود و با افزایش طول دوره مطالعه چسبندگی هزینه های SGA کاهش می یابد و در صورت استمرار کاهش فروش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر می شود. در سال 2003 سابرامانیام و ویدن میر19 با گسترش مطالعات اندرسون و همکاران دریافتند که اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک پدیده چسبندگی است .آنها هزینه های SGA و بهای تمام شده کالای فروخته شده20 (CGS) را بررسی کردند و برای پی بردن به اینکه آیا اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک رفتار چسبنده است، میزان چسبندگی هزینه را در 6 طبقه فعالیت مورد بررسی قرار دادند و مدل برآوردی خود را بصورت زیر ارائه نمودند که مدل گسترش یافته اندرسون و همکاران بود:
(معادله2-2)
log[〖DV〗_(i,t)/〖DV〗_(i,t-1) ]=β_0+ ∑_(S=1)^6▒〖β_S×R_(S,i)× log[〖Revenue〗_(i,t)/〖Revenue〗_(i,t-1) ]+〗
∑_(S=1)^6▒〖β(S+6)×D_(Si,t)×log[〖Revenue〗_(i,t)/〖Revenue〗_(i,t-1) ]+ε_(i,t) 〗
در مدل بالا i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانی t و s طبقات فعالیت و DV به معنای هزینه های فروش، اداری و عمومی و. بهای تمام شده کالا فروخته شده یا جمع هر دو است و Rvenue به معنای درآمد است. ضریب β1 قابلیت اندازه گیری درصد افزایش در متغیر وابسته با 1 درصد افزایش در درآمد فروش را زمانی که درآمد فروش در یک سال بین صفر و 5 درصد متغیر است را دارد. منفی بودن ضریب βv نشان می دهد که متغیر وابسته در یک دوره یکساله به اندازه صفر تا پنج درصد در معرض چسبندگی قرار دارد. سایر ضرایب یعنی β2 تا β6 با ضرایب متناظر شان یعنی β8 تا β12 مشابه الگو تغییرات فروش فوق عمل می کنند. چسبندگی ضرایب β7تا β12 نشان می دهد که بزرگی تغییرات سطح فعالیت باعث می شود که مدیران ساختار هزینه واحد تجاری را تغییر دهند.
2-5-1-3 چسبندگی هزینه بخشهای واحد تجاری
بالا کریشنان وگروسا21 در سال 2008 چسبندگی هزینه ها را در سراسر بخشهای مختلف سازمان بررسی کردند و نشان دادند که هزینه ها در بخشهای مختلف سازمان میزان چسبندگی متفاوتی دارند آنها در مطالعات خود در ارزیابی رفتار هزینه ها در کوتاه مدت از مدل چسبندگی هزینه های اندرسون و همکارانش استفاده کردند نتایج پژوهش آنها بر روی 189 بیمارستان در سالهای 1986 تا 1989 نشان داد که مدیران نسبت به کاهش هزینه ها در فعالیتهای مرکزی بیمارستان که رابطه مستقیم با بیمار و مأموریت بیمارستان دادند از خود مقاومت نشان می دهند آنها بیان کردندکه هزینه های بیمارستانی تنها زمانی که با خدمات اصلی بیمارستان یعنی مراقبت از بیمارها در ارتباط باشند چسبنده اند و فعالیتهای مربوط به بخش پشتیبانی چسبندگی معنا داری از خود نشان نمی دهند(چن و همکاران،2012).
2-5-1-4چسبندگی هزینه در بین صنایع مختلف
سابرامانیام و ویدن میر (2003) خود، رفتار هزینه های مرتبط با دارایی ها ثابت، تعداد کارکنان، مقدار موجودیها و هزینه بهره صنایع مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و مالی را بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که در میان صنایع مختلف هزینه ها در صنعت تولیدی بیشترین چسبندگی را دارد و دلیل آن میزان دارای های ثابت و موجودی کالا بیشتر است و در میان صنایع، کمترین میزان چسبندگی مربوط به شرکتهای بازرگانی است زیرا محیط رقابتی و پایین بودن سطح دارایی های ثابت در واحدهای بازرگانی اجازه می دهد تا در زمان تغییرات عمده در درآمد فروش هزینه ها به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند. در صنعت خدمات مالی هزینه بهره محرک چسبندگی و در شرکتهای خدماتی میزان موجودی ها و تعداد کارکنان محرک چسبندگی هزینه ها می باشند.به عبارتی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها در صنایع مختلف باهم متفاوتند(بالکریشان و لابرو، 2011).
2-5-2 عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها
در این قسمت به بررسی عوامل تعیین کننده در ادبیات چسبندگی هزینه ها که عمدتا شامل موارد زیر است می پردازیم:
تصمیمات عمدی مدیران22
خوش بینی مدیران23
محدودیتهای فنآوری
تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت
استفاده از ظرفیت و هزینه های تعدیل
مشکل نمایندگی
رشد تولید ناخالص داخلی(بالکریشان و لابرو، 2011).
2-5-2-1 تصمیمات عمدی مدیران
اندرسون و همکاران در سال 2003 این فرضیه را مطرح کردند که رفتار هزینه مکانیکی نیست بلکه متاثر از تعدیلات عمدی مدیران است. بیشتر مطالعات دیگر نیز بطور عمده بر روی تصمیم گیریهای مدیریتی بعنوان عامل ایجاد این پدیده متمرکز شده است. سابرامانیام و ویدن در سال 2003نشان دادند که چسبندگی هزینه در نتیجه واکنش نامتقارن مدیران به تغییرات عمده تقاضا است( اندرسون و همکاران ،2003).
بنکرو همکاران24(2009) شواهدی یافتند که نشان می دهد که مداخله مدیریت هم در زمان افزایش فروش و هم زمان کاهش فروش بطور دو جانبه بر رفتار هزینه اثر گذار است . در سال 2012 بنکر، چن و بیزالوف25 چسبندگی هزینه ها رابا در نظر گرفتن قوانین حفاظت از اشتغال26(EPL) در مورد اصلاح هزینه های نیروی کار بررسی کردند. تحقیقات آنها نشان داد که قوانین سختگرانه قانون کار باعث می شود که تعدیل نیروی کار کمتر اتفاق بیافتد. بر اساس تئوری اقتصادی چسبندگی هزینه ها، واحد های تجاری در یک کشور با قوانین سختگرانه اداره امور کار، بیشتر در معرض چسبندگی هزینه ها قرار می گیرند(بنکرو همکاران،2009).
2-5-2-2 خوش بینی مدیران
بنکر و همکاران در سال 2009 تاثیر خوش بینی یا بدبینی مدیران را بر رفتار چسبنده هزینه بررسی کردند آنها بررسی کردند که خوش بینی یا بدبینی مدیران از طریق بررسی روند افزایش یا کاهش تقاضا در دوره های گذشته و جاری ایجاد می گردد، بدین معنا که تداوم افزایش(کاهش) تقاضا منجر به خوش بینی (بدبینی) مدیران در مورد تقاضای دوره های بعد خواهد شد و همچنین عوامل مهم دیگر در اندازه گیری میزان خوش بینی مدیران شامل سفارشات مشتریان، رشد تولید ناخالص داخلی و پیش بینی های فروش توسط تحلیلگران مالی عنوان گردید. یافته های آنان نشان می دهد زمانی که مدیران در موارد فوق الذکر خوش بین باشند شدت چسبندگی در هزینه های فروش، اداری و عمومی بیشتر است. نکته جالب آنکه عدم اطمینان مدیران از ارزیابی تقاضای آتی برای محصولات شرکت (خوش بینی- بدبینی- بی تفاوتی) می تواند باعث چسبندگی معکوس هزینه گروه مخصوصا در زمانی که مدیران بدبین هستند گردد، که در این شرایط هزینه ها ممکن است بیشتر افزایش یابند زیرا بدبینی زیاد منجر به تعدیلات رو به پایین هزینه می گردد در نتیجه چسبندگی معکوس رخ می دهد علاوه بر این آنها استناد کردند که رفتار چسبنده هزینه ها در مورد هزینه های اختیاری مانند مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بارزتر و در ارتباط با هزینه های انعطاف پذیر مانند بهای تمام شده کالای فروخته شده معتدلتر است. همچنین در سال 1391 کردستانی و مرتضوی نیز در تحقیقات خود بیان کردند که انتظارات افزایش فروش آتی توسط مدیریت موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هر چه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده بیشتر کاهش می باید، اما خوش بینی مدیریت چسبندگی هزینه های فروش، اداری و عمومی را افزایش می دهد و چسبندگی هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت بیشتر از حالت خوش بینی کم است(بنکرو همکاران ،2009).
2-5-2-3 تاثیر محدودیتهای فن آوری
در سال 2010 کاماو ویس27 در تحقیقات خود محدودیتهای تحمیل شده بوسیله فن آوری انتخاب شده در گذشته را یکی از دلایل رفتار چسبنده هزینه عنوان کردند. آنها با استفاده از یک نمونه بزرگ دریافتند که انگیزه سود در مدیران باعث می شود عمداً منابع خود را تعدیل نمایند که چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد. سپس آنها اثرات محدودیتهای فن آوری را روی چسبندگی هزینه ها بررسی کردند و استناد کردند که محدودیتهای تحمیل شده بوسیله انتخابهای فناوری باعث تقویت بیشتر چسبندگی هزینه می گردد. زمانی که آنها دو عامل تکنولوژی و انگیزه کسب سود مدیران را بررسی می کردند دریافتند که چسبندگی هزینه های تحمیل شده بوسیله محدودیتهای تکنولوژی از پیش تعیین شده با وجود انگیزه های کسب سود از بین می رود. علی الخصوص زمانی که اهداف دستیابی به سود مطرح باشد هزینه ها از خود رفتاری متقارن نشان می دهند صرف نظر از اینکه سطح محدودیتهای فن آوری از پیش تعیین شده باشد یا خیر( کاماو ویس،2010).
2-5-2-4 تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت
اندرسون و همکاران در سال 2003 میزان دارایی های ثابت را بعنوان یکی از عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها عنوان کردند. همینطور در سال 2003 سابرامانیام و ویدن میر، نگه داری سطح بالایی از دارایی های ثابت را عامل افزایش چسبندگی هزینه های فروش، ادارای و عمومی و عامل کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته عنوان نمودند. نتایج فوق الذکر بدون در نظر گرفتن طبقه بندی صنایع بدست آمد همینطور نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که در کوتاه مدت کاهش هزینه های ظرفیت مربوط به دارایی های ثابت ممکن است به سختی انجام شود بطور شگفت آوری افزایش نسبت تعداد کارکنان به درآمد فروش افزایش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می دهد اما در مورد هزینه های فروش اداری و عمومی چسبندگی کاهش می یابد.در همین راستا به این مساله می توان اشاره داشت که چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده ممکن است تابعی از مشکلات مربوط به کاهش دستمزد مستقیم باشد.اما در هنگامی اثر عواملی مانند تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت برچسبندگی هزینه به تفکیک صنایع بررسی شد، این نتیجه حاصل گردید که در شرکتهای تولیدی میزان دارایی های ثابت محرک چسبندگی هر نوع هزینه اعم از هزینه های فروش، عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروخته شده و یا هر دو آنها می باشد و در مورد صنایع خدماتی بازرگانی و مالی این چسبندگی کمتر مشاهده گردید. همینطورتعداد کارکنان در شرکتهای تولیدی و خدماتی محرک چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده است ولی در شرکتهای بازرگانی و مالی محرک چسبندگی محسوب نمی شود(اندرسون و همکاران، 2003).
2-5-2-5 استفاده از ظرفیت و هزینه ها تعدیل
نمازی و دوانی پور (1389) عنوان کردند که ، چسبندگی هزینه ها بدلیل تعدیلات نامتناسب در افزایش و کاهش سطح دارایی های عملیاتی در دوره های افزایش و کاهش سطح تقاضا و فروش بوجود می آید. مدیران به منظور کاهش سطح دارایی های عملیاتی خود در دوره های کاهش تقاضا و افزایش مجدد سطح دارایی ها با افزایش احتمالی سطح تقاضا در دوره های بعد، متحمل هزینه های تعدیل سطح دارایی های عملیاتی به منظور برچیدن دارایی های عملیاتی مازاد خود و سپس خریداری و نصب مجدد دارایی ها در دوره های افزایش تقاضا می شوند این هزینه های تعدیل شامل هزینه های اخراج و استخدام مجدد کارکنان، هزینه های فروش و خرید مجدد دارایی ها و هزینه های کاهش روحیه کارکنان باقی مانده، به خصوص کارکنانی که بصورت تیمی فعالیت می کنند، می شود. در دوره های کاهش سطح تقاضا مدیریت می تواند متحمل هزینه های تعدیل سطح دارایی های عملیاتی شود یا با ثابت نگه داشتن سطح دارایی های عملیاتی، متحمل هزینه های عملیاتی مرتبط با ظرفیت تولیدی مازاد شود. از آنجا که سطح تقاضای بازار تصادفی است، بنابراین هنگام کاهش سطح تقاضا، مدیران احتمال اینکه ایا کاهش تقاضا موقتی است یا خیر را مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر مدیران تا زمانی که نسبت به کاهش تقاضا به سطح معین برسند، به منظور اجتناب از هزینه های تعدیل سطح دارایی های مازاد، سطح دارایی های عملیاتی را کاهش ندهند و هزینه های عملیاتی مرتبط با دارایی های عملیاتی مازاد را تحمل کنند، رفتار چسبندگی در هزینه ها رخ خواهد داد، زیرا هزینه ها متناسب با فروش کاهش نیافته است (نمازی و دوانی پور ،1389).
2-5-2-6 مشکلات نمایندگی
تصمیم مدیریت برای حفظ سطح دارایی های عملیاتی مازاد و منابع بی استفاده همچنین می تواند از ملاحظات شخصی مدیریت و در راستای هزینه های نمایندگیقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید