به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ودانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم.
اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جویی ازهرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائب های غیر علمی می پالایند.
2-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
3-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آنبه همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان (انسان حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
6-اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشكده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان:
رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
استاد راهنما:
دکتر آزیتا جهانشاد
استاد مشاور:
دکتر زهرا پور زمانی
پژوهشگر:
محمد حمزه
تابستان 1393
اين ناچيز اگر قدريست، تقدیم به:
روح مادر عزیزم
مهربان ترين و عزيزترين كسي كه در زندگي داشتيم، مظهر واقعي عشق و از خود گذشتگي، افسوس كه با رفتنش ما را از بزرگ ترين نعمت خداوند محروم كرد.
پدرم
كه همواره، دستان پرتلاشش تكيه گاهم، خردش راهنمايم و كردارش الگوي زندگي من بوده است.
گل های هستی، برادر و خواهرانم
و
همسرم که همواره با حمایت های بی دریغ خود باعث ایجاد دلگرمی و اطمینان خاطر در راستای تحقق اهدافم بوده است .
تشکر و قدر دانی :
با تشکر فراوان از راهنمایی های بی دریغ اساتید محترم:
– سرکار خانم دکتر آزیتا جهانشاد (استاد راهنما)
– سرکار خانم دکتر زهرا پور زمانی (استاد مشاور)
– سرکار خانم دکتر زهرا لشگری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمد حمزه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 900795952 در رشته حسابداری گرایش عمومی که در تاریخ 21/04/93 ازپایان نامه خود تحت عنوان رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
بسمه تعالی
در تاریخ 21/04/93
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای محمد حمزه از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره 18 بحـروف هجده و بـا درجـه بسیار خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101کد شناسایی پایان نامه: 10121301922037عنوان پایان نامه: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتينام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حمزه
شماره دانشجویی: 900795952
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: عمومیتاریخ شروع پایان نامه: 04/10/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 21/04/93استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانیآدرس و شماره تلفن:چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقيق حاضر تعيين شد. به اين منظور با تبعيت از مدلهاي رگرسيوني هوي و همکاران (2013) ، رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي سنجیده شده است. داده‌هاي مورد نياز مدل ها از ميان شركتهايي جمعآوري شد كه طي قلمرو زماني تحقيق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آنها بيش از سه ماه وقفه نداشته است. بدين ترتيب 140 شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
نتايج اين تجزيه و تحليل بيانگر وجود رابطه مستقیم بين اجتناب مالياتي با فعاليت هاي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالياتي با بدهي هاي احتمالي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي رابطه مستقيم ندارد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات طرح
1-1- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3
1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………4
1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7
1-7- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-1-1- قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………9
1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: مطالعات نظري
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13
2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17
2-5- اهميت ماليات…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6- نقش ماليات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18
2-7- ماليات و جايگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………19
2-8- نگاهي بر درآمدهاي مالياتي …………………………………………………………………………………………………………19
2-9- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..20
2-10- اصول وضع ماليات……………………………………………………………………………………………………………………21
2-11- مفهوم اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………………………………………..23
2-12- تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي……………………………………………………………………………………………..25
2-13- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي……………………………………………………………………………………………………26
2-14- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران………………………………………………………………………………………………..27
2- 15- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي…………………………………………………………………………………28
2-16- ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها………………………………………………………………………………..29
2-17- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري ………………………………………………………………..35
2- 18- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري………………………………………………………………………………..37
2-19- گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي…………………………………………………………………………………………37
2-20- تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………..39
2-21- خلاصه و جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..47
3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..48
3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..48
3-5-1- تعاريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………………….51
3-5-2- تفسير متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………54
3- 6- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4 – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………………………..57
4– 3– ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………..61
4-4- نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ……………………………………………………………………..64
4-5- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………65
4-5-1- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي…………………………………………………………………………………………………………………….66
4-5-2- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..71
4-5-3- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمي ماليات………………………………………………………………………………………………………………………76
4 – 6 – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1– نتیجه گیری (خلاصه يافته‌هاي تحقيق)…………………………………………………………………………………………..86
5-1-1- تحليل تطبيقي يافته ها ……………………………………………………………………………………………………….89
5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….90
– پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..90
– پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..91
– پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….91
5-3- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….91
پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..120
چکیده انگلیسی (Abstract) …………………………………………………………………………………………………………………122
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 -1- خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص اجتناب مالياتي……………………………………………………………42
جدول 3-1- جدول نمونه گيري تحقيق……………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-1- آمار توصيفي متغيرهاي استفاده شده در مدل های تحقيق……………………………………………………………..59
جدول 4-2- ماتريس ضريبهمبستگي متغيرهاي تحقیق………………………………………………………………………………..62
جدول 4-3- نتايج برآورد مدل (1) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي…67
جدول 4-4- نتايج برآورد مدل (1) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-5- نتايج برآورد مدل (5) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمي ماليات…..77
جدول5-1- خلاصه نتايج و يافته‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………..88
فصل اول
کليات طرح

1-1- بيان مساله
اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. اجتناب مالياتي كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوي دولت ميشود، از گذشته بعنوان يك ارزش براي سهامداران تلقي ميشده است. چشم انداز كلي اجتناب مالياتي بر اين نكته دلالت دارد كه مديران فرصت طلبي كه بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله ايجاد عدم شفافيت در گزارشگري مالي بدنبال سوء استفادههاي مالي هستند و بيشتر اين كار را در جهت منافع شخصي خود انجام ميدهند. شفافيت در گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملكرد مديران از سوي سهامداران ميشود. حال آنكه با وجود عدم شفافيت در گزارشگري مالي، كنترل و نظارت سهامداران بر مديران كاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها و تكنيكها براي پرداخت ماليات كمتر استفاده ميكنند كه اين امر سبب تحمل هزينههايي براي مالكان شركت خواهد شد. لذا اين تحقيق بدنبال بررسي رابطه بين گزارشگري مالي سوءدار و گزارشگري مالياتي سوءدار ميباشد.
اطلاعات باعث تخصيص كارآ و بهينهي منابع در اقتصاد بازار سرمايه ميشود. افشاء و سازمانها و نهادهاي ايجاد شده جهت تسهيل افشاء بين مديران و سرمايهگذاران نقش مهمي را در برطرف كردن اين مشكلات بازي ميكنند. واضح است كه قانونگذاران و سرمايهگذاران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بالا هم رأي هستند زيرا اعتقاد غالب اينست كه كيفيت گزارشگري مالي مستقيماً روي بازارهاي سرمايه تاثير ميگذارد. آرتور ليوايت رئيس SEC (1998؛ 80) بيان ميكند كه: “من بطور راسخ ايمان دارم كه موفقيت بازار سرمايه مستقيماً به كيفيت سيستمهاي حسابداري و افشاء وابسته است. سيستم هاي افشاء آنهايي هستند كه طبق استانداردهاي با كيفيت بالا ايجاد شده اند و به سرمايه گذاران در قابليت اتكا گزارشگري مالي اطمينان ميدهند – و بدون اعتماد سرمايه گذاران بازارها نمي توانند رشد كنند.”
علي رغم ارزش منافع مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي، بسياري شركتها برخلاف اين اهداف عمل ميکنند. اين تصميم هزينههاي بالقوه ايجاد شده با مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي را منعكس ميكند.
براي سنجش اجتناب مالياتي از سه معيار ذيل استفاده ميشود:
CETR: نرخ موثر ماليات نقدي.
LCETR: نرخ موثر ماليات نقدي بلند مدت
PBTD: اختلاف دائمي ماليات
اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي باشد:
آيا مسئوليت پذيري اجتماعي با اجتناب مالياتي رابطه دارد؟
در اين تحقيق تلاش ميشود تا با استفاده از عوامل تاثيرگذار بر اجتناب مالياتي، به رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي با اجتناب مالياتي پاسخ داده شود.

1-2- اهداف تحقيق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن
شرکتها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهمترين آنها ماليات است، پرداخت کنند. بر اين اساس چون با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا ميکند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزهي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري ميگردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينههاي ناشي از تحميل ماليات و عدم تلاش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با اين توصيف انتظار مالکان اين است که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليتهايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين منظور مديران شرکتها براي برآورده شدن انتظارات سرمايهگذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند.
بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از:
– ارائه راهکارهايي جهت کاهش هزينههاي نمايندگي
– کاهش مدت زمان رسيدگي به پروندههاي مالياتي
– کاهش هزينههاي دولت براي اخذ ماليات از موديان و علي الخصوص موديان بزرگ مالياتي
1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
سوالات تحقیق:
اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير ميباشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟
فرضیه های تحقیق:
فرضيه براساس تحقيق انجام شده توسط هوي و همکاران (2013) به شرح ذيل تدوين شده است:
1. اجتناب مالياتي با فعاليتهاي مسئولانه اجتماعي رابطه دارد.
2. اجتناب مالياتي با بدهيهاي احتمالي ناشی از فعالیتهای غير مسئولانه اجتماعي رابطه دارد.
نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود، و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون میشود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

1-5- مدل های تحقیق
مدلهايي که براي آزمون فرضيههاي اين تحقيق در نظر گرفته شدهاند، بر گرفته از مدلهاي رگرسيون چند متغيره تحقيق هوی و همکاران (2013) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره ميشود. در اينجا نيز مدلهاي مورد استفاده در تحقيق به اختصار و به صورت زيربيان ميشود:
ج
AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit
که در آن:
AGGRESSIVEit: اجتناب مالياتي با استفاده سه روش ذيل برآورد مي شود:
نام متغيرنمادنحوه اندازه گيرينرخ موثر مالياتي نقديCETRوجه نقد پرداختي بابت مالياتسود قبل از کسر مالياتنرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدتLCETRمجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات درطي3سالمجموع سود قبل از كسر ماليات طي همان دورهاختلاف دائمي مالياتPBTماليات ابرازي – ماليات طبق برگ تشخيصمجموع داراييهاي اول دوره
نرخ موثر مالياتي نقدي:
منظور از وجه نقد پرداختی، مبلغی است که بعد از برگ تشخیص قطعی به اداره دارایی پرداخت میگردد؛ حال آنکه هر شرکت برای سود قبل از کسر مالیات خود درصدی را به عنوان مالیات عملکرد (در ایران 25%) ذخیره در نظر میگیرد و به این ترتیب نسبت ذخیره مذکور به سود قبل از کسر مالیات 4/1 یا 25% میباشد ولی نسبت مبلغ پرداختی بعد از برگ تشخیص قطعی به سود قبل از کسر مالیات میتواند بیشتر، مساوی و یا کمتر از 4/1 باشد.
نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت:
با توجه به فرمول نرخ موثر مالیات نقدی که انحراف مثبت، منفی و یا عدم انحراف از مالیات را برای سال جاری نشان میدهد، میتوان میانگین نرخ موثر مالیاتی نقدی چند سال اخیر شرکت را نیز بدست آورد و مالیات گریزی یا عدم آن را تعیین نمود و قضاوت کاملتری نسبت به وضعیت شرکت داشت.

اختلاف دائمي ماليات:
با توجه به فرمول فوق مشاهده میشود که انحراف مالیاتی نسبت به داراییهای اول دوره سنجیده میشود زیرا هرچه اجتناب مالیاتی بالاتر باشد رقم افزوده شده به داراییهای اول دوره(سرمایه شرکت) بیشتر خواهد بود و بالعکس. در این تحقیق سه پارامتر تعیین کننده فوق درزمينه اجتناب مالیاتی در رگرسیون سنجیده خواهد شد.
CSRit: براي مسئوليت پذيري اجتماعي از سه روش به شرح ذيل استفاده ميشود
1) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت ها نيز بايد با تامين سود، مراقب کيفيت زندگي کارمندان باشند. اين تحقيق از منابع انساني صرف شده به صورت درصدي از درآمد براي سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده ميکند. اين مخارج عبارتند از حقوق،
هزينههاي اضافه کاري، پرداخت ساعت کار، پاداش به مديران و سرپرستها، هزينه رفت و آمد، پاداشهاي آخر سال، دستمزد، انگيزههاي تجاري، پرداخت به پيمانکاران، بازنشستگي، جبران خسارت، حقوق بازنشستگي، هزينههاي تعليم و آموزش، مزايا، پرداخت بيمه، هزينههاي ناهار، هزينه مناسبتها براي کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارويي، و سود سهام به کارمندان.
EER =درآمد/ مخارج منابع انساني.
2) نحوه محاسبه حفاظت زيست محيط(EP): با هماهنگي بابخش کنترل کيفيت شرکتهاي نمونه انتخابي اطلاعات مربوط به نوع گواهينامهها (که در اين پژوهش دو گواهينامه ايزو 9001 و ايزو14001 مورد مطالعه تحقيق بوده است) و زمان اخذ آنها به دست آمده است و براي اطمينان بيشتر، اطلاعات به دستآمده از شرکتهاي نمونه با ليست سازمان ملي استاندارد، سازمان تاييد صلاحيت مديريت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. براي محاسبه از لوجيت باينري استفاده ميشود. چنانچه شرکت داراي گواهينامهISO باشد 1 و و در غير اينصورت 0 را نشان
ميدهد.
3) اگر شرکت جزو شرکتهاي آلاينده محيط زيست باشد يک در غير اينصورت صفر.

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
متغیرهای مدل اصلی تحقیق به ترتیب فرمول شرح داده شده است:

AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit
POS_CSRit: اگر شرکت در بدهيهاي احتمالي خود در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بدهي بابت مشکلات اجتماعي و دعاوي حقوقي داشته باشد يک در غير اينصورت صفر
ABS_DAit: قدرمطلق اقلام تعهدي اختياري که با استفاده از مدل دیچو و دیچو (2002) به صورت ذیل برآورد ميشود.
مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد میشود:

: جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع داراییها
: تغيير سود شركت تقسیم بر جمع داراییها
: مانده خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات تقسیم بر جمع داراییها
: اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد 1 در غیر اینصورت صفر
که در آن:
: اقلام تعهدی سرمایه گردش که ار رابطه ذیل بدست میآید: (چن و همکاران (2011))
تغييرات داراييهاي جاري: CurrentAssets
تغييرات وجه نقد: Cash
تغييرات بدهيهاي جاري: CurrentLiabilities
تغييرات تسهيلات دريافتي كوتاه مدت: CurrentDebt
ذخيره ماليات: Taxpayables
جمع كل داراييها: TotalAssets
باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمیتواند با تغییر سود و داراییهای ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی میباشد.
ساير متغيرهاي مدل اصلي تحقيق:
IOit: درصد مالکيت نهادي در شرکت
CASHit: نقدينگي شرکت که از تقسيم موجودي نقد و بانک بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
ROAit: بازده داراييها که از تقسيم سود خالص بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
LEVit: درجه اهرمي بودن شرکت از تقسيم حسابهاي پرداختني بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
NOLit: اگر شرکت زيان ده باشد يک در غيراينصورت صفر
ΔNOLit: تغيير در زيان شرکت تقسيم بر جمع داراييها
FIit: فروش صادراتي تقسيم بر جمع داراييها
PPEit: خالص اموال و ماشين آلات و تجهيزات تقسيم بر جمع داراييها
INTANGit: خالص داراييهاي نامشهود تقسيم بر جمع داراييها
EQINCit: سود حاصل از سرمايه گذاري تقسيم بر جمع داراييها
R&Dit: هزينه هاي تحقيق و توسعه تقسيم بر جمع داراييها
EMPit: لگاريتم طبيعي تعداد کارکنان شرکت
ΔSALEit: تغيير در فروش شرکت
SIZEit-1: اندازه شرکت لگاريتم طبيعي ارزش بازار شرکت
MBit-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام
در مدل فوق اگر β1 و β2 مثبت باشد به ترتيب فرضيه اول و دوم تحقيق تاييد ميشود در غير اينصورت فرضيات رد مي شود.
از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

1-7- روش تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و نوع پس رويدادي است که بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام ميگيرد. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي شرکتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتکاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفادهکنندگان حرفهاي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليگران مالي مجرب و تحکيم قوانين نظارتي مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همين منظور براي جمع آوري دادههاي مربوطه، از بانک اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين و تدبير پرداز و همچنين صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه حسابرسي شده شرکتها استفاده گرديده است.
براي آزمون فرضيههاي تحقيق، از مدلهاي ذيل استفاده شده است. به منظور آزمون معنيدار بودن مدلهاي رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده گرديد. همچنين معني داري ضريب همبستگي (R ) مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماري، به منظور اطمينان از اشکالات ناشي از خود همبستگي بين مشاهدات در مدل رگرسيوني از آماره « دور بين ـ واتسون » بهره گرفته شد.

1-8- قلمرو تحقيق
1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق:
قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از اين رو به دليل جامعيت و سهولت دسترسي به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکاني اين تحقيق تهران مي باشد.
قلمرو زماني اين تحقيق از سال 1387 لغايت سال 1391 به مدت 5 سال ميباشد و براي انتخاب نمونه از معيارهاي زير استفاده شده است:
(1) از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
(2) معاملات سهامشان بيش از 3 ماه وقفه نداشته باشند.
(3) سال مالي آنها به پايان هرسال شمسي ختم شود.
(4) شرکتهاي انتخاب شده نبايد جزو شرکتهای سرمايهگذاري باشند.

1-9- جامعه و حجم نمونه
جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يکي از دادههاي مورد نياز در نظر گرفته شده است و دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکتهاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاههاي اينترنتي و همچنين بانکهاي اطلاعاتي بستههاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امکان پذير است؛ و تعداد نمونههای در دسترس 140 شرکت از بین 504 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد.
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکتهاي خارج از بورس ميسر نيست و از طرفی فقط میتوان به شرکتهای بورسی برای بدست آوردن نتایج قابل اکتفا تکیه کرد، زیرا این شرکتها سالانه مورد بررسی حسابرسان مستقل و معتبر قرار میگیرند و صورتهای مالی این شرکتها با توجه به چهارچوبهایی که حسابرسان برای آنها تعیین میکنند همگنتر از شرکتهای بورسی است لذا در راستای بدست آوردن نتایج قابل اتکا این شرکتها مناسبتراند.
پس با توجه به محدودیتهای مذکور امکان استفاده از شرکتهای غیربورسی مناسب نبوده و در صورت استفاده از صورتهای مالی غیر حسابرسی شده، امکان بدست آمدن نتایج متناقض بالا میرود.

فصل دوم
مطالعات نظري

2-1- مقدمه
توسعه اقتصادي از عمده ترين اهداف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا سياستهاي مالي نيز از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود بازدهي نيروي کار و در نهايت تامين مالي سياستهاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف کمک ميکند. سياست هاي مالياتي نيز بخش مهمي از سياستهاي مالي است که در چارچوب نظام اقتصادي کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي به کار گرفته ميشود. نظام مالياتي کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخشها و توسعه اقتصادي را به وجود ميآورد. به طور کلي شايد سياست مالياتي را بتوان سياستي در جهت افزايش تحرک، پويايي و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقي نمود. (1385 کميجاني و فهيم يحيايي)
درآمد هاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب ميشود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهاي نفتي توجه عمدهاي به درآمدهاي مالياتي نميشود. توافق نظري و تئوريک در ميان صاحب نظران اقتصادي به روشني جايگاه اهميت و نقش ماليات را در بودجههاي سالانه نشان ميدهد. همچنين تدوين و تنظيم سياستهاي مالياتي مناسب ايفاي توزيع درآمد بين دهکهاي اقتصادي جامعه را ميسر ميسازد. يکي از فرضهاي اساسي در ادبيات مديريت مالي آن است که هر شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعاليت ميکند و به منظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد در تصميمگيريهاي خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود ماليات بر درآمد شرکتها باعث کاهش عايدات آتي شرکت ميگردد. بنابراين يکي از اقداماتي که ميتواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذيرد، استفاده از راه کارهايي است که از طريق آنها ماليات پرداختني شرکت کاهش يابد. اجتناب مالياتي به عنوان راهکار کاهش ميزان ماليات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهاي تجاري تعريف ميشود، اما هيچ تعريف علمي پذيرفته شدهاي در تحقيقات حسابداري از اجتناب مالياتي به چشم نميخورد. تحت اين تعريف، اجتناب مالياتي شامل زنجيرهاي از برنامههاي استراتژيک و فعاليتهاي انجام
شدهاي است که کاملاً قانوني و پيش رونده در اخذ معافيت مالياتي بوده و منجر به وجود آمدن فضاي خاکستري در ارائه اطلاعات و گزارشهاي مالي و مالياتي به افراد برون سازماني ميگردد. (هانلون و هيتزمن، 2009)
بخش اول: کليات
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی
از زمانیکه ارتباط بین نقشهای اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمانها با پویاییهای جدیدی مواجه شدهاند. چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید همزمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژیهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یابند. پیادهسازی مسؤلیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است. در واقع امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند، که هدف این فعالیتها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسؤلیت اجتماعی سازمان یاد میشود. در این دوران، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسیعتری میاندیشد، چرا که نه سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد (صالحی و آذری، 2009؛ کارنامی، 1385).
آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی بردهاند که از یک‌سو سازمانها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود میرسند و از سوی دیگر، اقدامات سازمانها میبایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشتهباشد. ازاین رو همواره تلاش بر این بوده که منافع در سازمانها بهگونهای بهبود یابد که مردم جامعه، بیش از هزینهای که پرداخت کردهاند از سازمانها سود ببرند و به تعبیری سازمانها علاوه بر سود آفرینی، ارزشآفرینی هم داشتهباشند. در حقیقت سازمانها به منظور حفظ مشروعیت کامل و بقای خود باید قبول کنند که نقش و وظیفهای عمومی و اجتماعی دارند.
نظریه هویت اجتماعی1، از جمله نظریههایی است که بين فعاليتهاي اجتماعي سازمانها و گرايشات كاري كارکنان ارتباط ایجاد میکند. اين نظریه بيان ميكند كه مردم تمايل به هویت بخشی یا توصیف خود در زمينههاي اجتماعي دارند و خود و ديگران را در طبقات اجتماعي مختلفي
طبقهبندي ميکنند. هر فردی داراي فهرستي از عضویت در طبقات اجتماعي مختلف است. هويت اجتماعي شامل جوانب مختلف تصور از خود، توسط یک فرد است كه از همانندسازی وی با طبقه ای که خود را متعلق به آن میداند، ناشي ميشود (هوستون و جاسپارز، 1984). بنابراين تمامي اعضا در طبقات اجتماعي مختلف يك هويت اجتماعياند كه نگرش آن‌ها را به عنوان عضوي از آن گروه توصيف و تبيين ميكند، مانند اينكه هر كس بايد چگونه بينديشد، و یا چگونه احساس و رفتار كند (هوگ، 1995).
هويت ميتواند بهعنوان ادراك عضو متعلق به گروه كه شامل تجربهي مستقيم یا غیرمستقیم از شكستها و موفقيتهاي آن گروه است، تعريف شود. در این صورت عوامل مرتبط با هويت شامل، تشخيص ارزشهاي گروه و اقدام مرتبط با آن در مقایسه با سایر گروهها، اعتبار گروه در رقابت با سایر گروهها يا حداقل آگاهی از ديگر گروههاست (اشفورث و مائل، 1989). هوستون و جاسپارز (1984) نشان دادند كه افراد در تلاش براي کسب هويت اجتماعي مثبت به منظور ايجاد تمايزات روان‌شناختي عضو گروه خود يا دست‌يابي به تمايزات بينگروهياند. بنابراين، اعتبار گروه ميتواند بر توصيف اعضا از خود، در ارتباط با گروه، تاثير بگذارد (اشفورث و مائل، 1989).
بر این اساس اعضای فعال در سازمان‌های تجاری نيز ميتوانند به عنوان يك طبقه اجتماعي در نظر گرفته شوند. مطابق با نظریه هویت اجتماعی، عضویت سازماني ممكن است به عنوان بعد مهمي از هويت فردي قلمداد شود و بر توصيف كارکنان از خود در ارتباط با سازمانی خاص تاثير بگذارد. برای مثال، كارکنان نيز مانند طرفداران یک تیم ورزشی ممكن است موفقيت سازماني را همانند موفقيت خود بدانند و سازمانهايشان را با ديگران مقايسه كنند. تشخيص مثبت از ارزشها و اقدامات گروه ميتواند مستقيماً بر هويت تاثير گذارد. لذا، هویت اجتماعی، به طبع، خود مسؤلیت اجتماعی را به همراه دارد و ميتواند انعكاسي از تمايزات مثبت در ارزشها و اقدامات سازماني در مقایسه با سایر سازمانها باشد. بنابراين اگر كارکنان سازمانهايشان را به عنوان عضوي با مسؤولیت اجتماعي در قبال جامعه بدانند، احساس تعلق به اين سازمان معتبر، ميتواند به خودی خود هویت فردی یا ادراک آن‌ها از خود را ارتقاء دهد (برامر و همکاران، 2007 و اسميت، 2001). مطابق با اين نظریه، ميتوان اظهار کرد كه اگر كارکنان به خاطر عضويت در سازمانی که به مسؤلیتهای اجتماعي اهمیت میدهد، احساس غرور كنند، گرايشات كاري آن‌ها ميتواند به گونهاي مثبت تحت تاثير قرار گيرد. وجود این احساس از اینجا ناشی میشود که برخلاف تصور معمول، فلسفه وجودی سازمانها، حتی مؤسسات اقتصادی، نه تنها سود بلکه تامین انتظارات ذینفعان اعم از داخل و خارج سازمان میباشد (هندی، 2002 و دراکر، 2000). زیرا از این طریق است که پایدار بودن سود نیز تامین میشود. ضمناً انتظاراتی که جامعه در بعد اخلاقی، قانونی، اقتصادی و مصالح عمومی از سازمانها دارد، این است که آن‌ها خود را به جامعهای که در آن به فعالیت میپردازند، متعهد بدانند (کارول، 1979). بر این اساس هنگامیکه موضوع مسؤلیت در زندگی اجتماعی از جمله سازمانها مورد تحلیل قرار میگیرد، نباید صرفاً حقوق صاحبانسهام و موسسین یا حتی فقط رعایت چارچوبهای قانونی که به اجبار باید بدان تن داد، ملاک عمل سازمانها قلمداد شود. بلکه مسئول بودن باید به عنوان امری داوطلبانه و نوعی تعهد و وظیفه از سوی سازمانها به شمار آید (تاکالا و پالاب، 2000). در اینصورت است که مشروعیت سازمان از ناحیه ذینفعان برونی (ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، دولت و مشتریان) به پایداری میانجامد و منافع پایدار، ارتقاء تعهد و مشارکت فعال ذینفعان از قابلیت پیشبینی برخوردار میشود.

عملكرد اجتماعي شركت ( csp )
عملكرد اجتماعي شركت، از سالها پيش در آمريكا و اروپا مورد توجه بوده است. درايران نيز معمولا شركتها، كمك هايي در قالب خيريه و بشردوستانه انجام ميدهند. اما آن چه كه در اين تحقيق از آن به عنوان عملكرد اجتماعي شركت ياد ميشود بسيار فراتر از اين مفهوم است و شركتها بايد كليه اثرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي فعاليتهايشان بر جامعه را مدنظر قرار دهند. رعايت عملكرد اجتماعي از سوي سازمانها، علاوه برآن كه براي خود شركتها بسيار سودمند است و نقش مهمي در بهبود جامعه و كاهش فقر دارد و از سوي ديگر، دستيابي به اهداف توسعه هزاره از قبيل ريشه كني فقر و گرسنگي، برخورداري از آموزش اوليه در سطح جهان و ارتقاي برابري جنسيتي، تنها با مشاركت شركتها امكان پذير است ؛ كه به عنوان بخش بزرگي از جامعه نقش بزرگي از جامعه، نقش قابل توجهي در زندگي افراد دارند.
برخي از شركتها CSP به عنوان يك فعاليت خير خواهانه و بشر دوستانه مينگرند و گروهي آن را يك چارچوب راهبردي جديد براي شركت ميدانند. عده اي نيزواژه “اجتماعي” شركتها را متوجه عملكرد اجتماعي خود، همچون ساير وظايف عادي ميكند. امروزمسئوليت اصلي يك شركت ايجاد سود براي ذينفعان ميباشد كه واژه مسئوليت شركت اين موضوع را به خوبي توضيح ميدهد، در حالي كه واژه اجتماعي بر جنبههاي ديگري نيز تاكيد دارد ( Hopkins 2004)
مسئوليت اجتماعي شركت به معناي رويههاي باز و شفاف كسب و كار، يعني روشهايي است كه مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط زيست ميباشد. عملكرد اجتماعي شركت ها به اين منظور برنامه ريزي ميشوند كه براي جامعه به طور اعم و براي سهامداران به طور اخص حامل ارزشهاي پايدار باشد. (اميدوار 1385)
گريفتن و بارني (1992) مسئوليت اجتماعي را مجموعه وظايف و تعهداتي ميدانند كه شركت بايد در جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعهاي انجام دهد كه در آن فعاليت ميكند.
بلوم و گاندلچ (2001) معتقدند CSP تعهدات شركت نسبت به ذينفعان يعني مردم. گروههايي است كه از رويهها و سياستهاي شركت اثر ميپذيرند يا بر آنها اثر ميگذارد اين تعهدات فراتر از الزامات قانوني و وظايف شركت نسبت به سهامداران ميباشد. اجراي اين تعهدات مستلزم حداقل كردن اثرات منفي و حداكثر كردن اثرات مثبت شركت بر جامعه است.
انگل (2004) معتقد است كه عملكرد اجتماعي شركت به طور مستقيم يا غير مستقيم رفتار شركت را از طريق تركيبي از فعاليت سهامداران، تحت تاثير قرار ميدهد و يا آن را كنترل ميكند.
هارتمن (1998) CSP را موضوعي هوشمند و هدفمند براي رفاه جامعه مي داند كه از فعاليتهاي مخرب شركت جلوگيري ميكند و منجر به بهبود زندگي انسانها ميشود. (Lantos )
به اعتقاد ايران نژاد پاريزي (1371) مسئوليت اجتماعي شركت، تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طور كلي علاوه بر تامين منافع خودشان رفاه جامعه رابهبود ميبخشد.
يونس (2008) معتقد است كه 2 نوع عملكرد اجتماعي وجود دارد. يكي CSP ضعيف، به اين معني كه شركت صدمهاي به مردم و جامعه وارد نميكند و ديگرCSP قوي، كه براساس آن شركت خدمات مفيدي براي مردم و جامعه است.
اما اشي و ادي (2005) CSP رااز ديدگاه سهامداران، جامعه و ذينفعان تعريف ميكند.
از ديدگاه سهامداران، CSP مرتبط با مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي است كه شركتها نسبت به مالكان شركت بر عهده دارند. در اين ديدگاه هدف حداكثر كردن سود براي مالكان شركت است و مسائلي از قبيل كاهش هزينه، داشتن مزيت رقابتي، كارايي بازار و بازده و بازده مطلوب سرمايه گذاري مورد توجه است و جايي براي احساسات و خيرخواهي وجود ندارد.
مسئوليت اجتماعي شركت، مقولهاي با اهميت و پرطرفدار محسوب ميشود
(Leonard & Rangan2007 ) كه آن را مسئوليت شركتي، پاسخ گويي شركتي و اخلاق شركتي نيز مينامند (Hohnen 2007 )
2-3- تعریف های سازمانی CSP
سازماننوع سازمانتعریف CSPماخذدولت انگلستانسازمان دولتیاقدام های داوطلبانه ای که کسب و کارها، علاوه بر انطباق با الزامات قانونی کمیته، به منظور پاسخگویی به منافع رقابتی خود و منافع جامعه انجام می دهندwww.csp.gov.ukکمیسیون اروپاسازمان دولتیمفهونی که طبق آن سازمان ها مسائل اجتماعی و زیست محیطی ناشی از عملیات کسب و کاری خود و تعامل خویش را با ذی نفعانشان به صورت داوطلبانه یکپارچه می سازندنامه ی سبز کمیسیون اروپا 2001 ایجاد چارچوبی اروپایی برای مسئوليت اجتماعی سازمانهاوزارت بازرگانی چینسازمان دولتیاقدامی مشخص که سازمان های چینی در تحقق بخشیدنبه آرزو های سیتسی رهبری جمعی جدید حزب کمونیست چین _وادار کردن مردم به ایجاد جامعه ای همساز انجاممی دهندشرکت اخلاقی 2005 سیاست تعریف چینی csp 15 سپتامبر 2005کنفدراسیون صنایع انگلیسانجمن کسب و کارپذیرش این که سازمان ها که باید نه تنها در قبال عملکرد مالی خود بلکه در قبال تاثیر فعالیت هایشان در جامعه و یا محیط پاسخگو باشندwww.cbi.org.ukشورای کسب و کار جهانی برای توسعه پایدارانجمن کسب و کارتعهد مداوم صاحبان کسب و کار به رفتار اخلاقی و کمک به رشد اقتصادی همزمان با بهسازی کیفیت زندگی نیروی کار و اعضای خانواده هایشان و نیز مردم کشور و جامعه در مقیاس وسیعWBCSD,1999,CSP:meeting expectation,s
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی
با توجه به تعاریف مطرح شده برای مسئولیت اجتماعی دو بعد اصلی این مفهوم به شرح زیر است:
1- وظایف، تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی که فرد نسبت به ذینفعان واحد اقتصادی نظیر سهامداران، صاحبان سرمایه و مدیران مربوطه دارد.
2- وظایف،تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی که فرد در سطحی وسیع تر نسبت به جامعه، محیط زیست، نسلهای آینده بشری و به طور کلی در سطح کلان برای خود متصور است.

2-5- اهميت ماليات:
اصولاً ماليات از ابزار اصلي اداره حکومت ميباشد. يعني دولت و حکومت بدون پديده ماليات غير معقول ميباشد. از سوي ديگر ماليات در حال حاضر در زندگي روزمره مردم يک امر عادي و لازم تلقي ميشود. (1375، حاتمي)
مقوله ماليات از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين برخوردهاي شفاف و اصولي را ميطلبد زيرا ماليات بعنوان يک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقي شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتي در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهميت ماليات از جنبه هاي گوناگون اعم از سياسي و اجتماعي ذکر اين نکته کافي است که پيدايش حقوق اساسي و حکومت مشروطه در انگلستان و نيز کسب استقلال آمريکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد).
ماليات يکي از منابع مهم بودجه اي دولت ها ميباشد و تامين هزينه هاي دولت از محل مالياتقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید