دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اسلامشهر
دانشکده حسابداری و مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی
(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
استاد راهنما : دکتر اصغر اسدی
پژوهشگر:اعظم رسام
پاییز 1393

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اسلامشهر
دانشکده حسابداری و مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی
(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
پژوهشگر : اعظم رسام
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر اصغر اسدی
استاد داور: خانم دکتر مرشدیان – دکتر علی اسماعیل زاده
مدیر گروه تخصصی: دكتر علي اسماعيل زاده مقري
پاییز 1393

تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب اعظم رسام دانش آموخته مقطع حسابداریکارشناسی ارشد که در تاریخ ۲۷/۰۸/۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی با کسب نمره ۱۷ و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام، متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارایه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
اعظم رسام
تاریخ و امضاء:
این فرم باید توسط دانش آموختگان تنظیم امضا و در صفحات اول پایان نامه قرار گیرد .
سپاسگزاری:
بنام یگانه حسابدار و حسابرس که ترازنامۀ سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم از زحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتراصغراسدی که صادقانه زحمات راهنمایی تحقیق را پذیرا بودند، قدردانی کنم،
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدير گروه دانشكده و استاد داور ،دکتر اسماعیل زاده و خانم دکتر مرشدیان که زحمت داوری این تحقیق را بر عهده داشتند و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
در پناه خداوند پایدار باشند.
تقدیم به پدر و مادرم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند….
تقدیم به همسرم :
که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راه بود.
چکیده..۲
فصل اول کلیات تحقیق۳
1-1 مقدمه:۴
2-1بیان مسئله :۵
3-1اهمیت موضوع مالیات:۶
4-1اهداف تحقیق:۷
5-1 فرضیه های تحقیق:۸
6-1- روش تحقیق۹
۷-1 قلمرو زمانی:۹
۸-1 جامعه آماری:۹
۹-1چارچوب نظری موضوع:۱۱
10-1تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات:۱۲
11-1. ساختار کلی تحقيق:۱۳
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق۱۴
1-2 مقدمه:۱۵
2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی۱۵
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات۱۵
2-2-2 نظریه های مالیات۱۷
1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت۱۸
3-2-2 ضرایب مالیاتی۱۹
1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد۱۹
4-2-2 قرائن مالیاتی۲۱
5-2-2 نسبت مالیاتی۲۱
6-2-2 پایه مالیاتی۲۲
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن۲۲
8-2-2 امتیازات مالیاتی۲۳
9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)۲۳
10-2-2 سال مالیاتی۲۶
11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی۲۷
1-11-2-2 کارایی۲۷
2-11-2-2 عدالت مالیاتی۲۷
12-2-2 مالیات بر شرکتها۲۸
13-2-2 عوامل تشخیص مالیات۲۹
14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات۲۹
۱۵-2-2 اهداف سیاستهای مالیاتی۲۹
16-2-2 مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی۳۱
۳-2 فرار مالیاتی۳۲
۴-2 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی۳۲
۵-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی۳۳
۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی۳۵
۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی۴۰
۸-2 منابع انسانی۴۱
۹-2 کارشناس امور مالیاتی۴۳
۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر۴۴
۱۱-2 مودیان مالیاتی۴۴
۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی۴۸
۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :۴۹
۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی۵۱
۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه۵۲
۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی۵۲
۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ۵۳
۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق۵۵
19-2- سوابق تحقیقات۵۶
1-19-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور:۵۹
2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:۶۱
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق۶۶
1-3 مقدمه۶۷
۲-3 بیان مساله۶۸
3-3اهداف تحقیق:۶۹
۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:۶۹
3-3اهداف فرعی تحقیق:۶۹
4-3 فرضیات تحقیق:۶۹
5-3 روش تحقیق:۷۰
۶-3- جامعه آماری۷۱
۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش۷۲
۱-۷-3- روایی۷۳
۲-۷-3- پایایی۷۳
۸-3مدل تحلیلی تحقیق:۷۴
9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:۷۵
۱-9-3 تعاریف متغیرها:۷۶
10-3- روش گردآوری اطلاعات:۷۶
11-3 روش تجزیه و تحلیل داده :۷۷
12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق۷۷
1-12-3 مدل رگرسیون۷۷
2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره۷۸
1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون۷۸
3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص۷۹
1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):۸۱
۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:۸۲
قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها۸۳
1-4 مقدمه‏:۸۴
2-4 تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق:۸۴
3-4 آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق:۸۵
۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها۸۶
۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ۸۷
۱-۵-4 فرضیه اول ۹۰
۲-۵-4 فرضیه دوم ۹۲
۳-۵-4 فرضیه سوم ۹۴
۴-۵-4 فرضیه چهارم۹۷
۵-۵-4 فرضیه پنجم ۹۹
۶-۵-4 فرضیه ششم ۱۰۱
۶-4 آزمون کرونباخ آلفا ۱۰۴
۷-4 آزمون فریدمن ۱۰۶
‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۷
1-5مقدمه:۱۰۸
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:۱۰۸
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:۱۰۸
3-5 نتیجه گیری:۱۰۹
۴-5. پيشنهادها:۱۱۰
1-4-5 پیشنهاد های برخاسته از تحقیق:۱۱۱
2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:۱۱۳
۵-5 محدودیتهای تحقیق۱۱۳
پیوستها:۱۱۵
پرسشنامه:۱۱۶
نمودار و جداول آماری:۱۲۴
منابع فارسي:1۳۰
منابع لاتین:13۳
چکیده لاتین:۱۳۵
چكيده:
اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي مالیاتی، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري و مالی نشان می دهد كه بين فرار مالياتي در نظام الكترونيكي با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد و با تغييرات در سطح متغير مستقل ،متغير وابسته تحقيق نيز تغيیر مي كند.
با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طي دوره زماني 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه:
ماليات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نيازكشوردر زمينه هاي گوناگون مي شود. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولت هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مي نمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند.
قانون ماليات اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.
2-1بیان مسئله :
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهيت مدرن، دوره هاي كوتاه مدت، رويه خوداظهاري، مكانيسم استرداد و كثرت تعداد مؤديان اين نظام مالياتي در مقايسه با نظام سنتي ماليات ستاني، آموزش همه عوامل درگير در اجراي آن را از كاركنان و ماموران مالياتي گرفته تا مؤديان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذيربط بنگاه ها و موسسات اقتصادي (كاركنان بخش فروش، ماموران خريد و تداركات و حسابداري) الزامي مي سازد. مواد 27 و 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسي، حسابداران و حسابرسان رسمي عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالياتي» را در مساعدت به مؤديان و سازمان امور مالياتي پيش بيني كرده است.
تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.
بنابراين مجامع و انجمن هاي صنفي ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نيز علاوه بر سازمان امور مالياتي، لازم است فعال شده و تمهيدات و آمادگي لازم را براي مشاركت در امر اجراي ماليات بر ارزش افزوده از طريق آموزش نيروهاي خود و سپس آموزش مؤديان فراهم كنند. بديهي است با وسعت كار اجراي اين نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نيروي انساني آموزش ديده در اين نظام مالياتي مواجه است) به تنهايي قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤديان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بيش از حد انتظار اين ماليات (به رغم همه مشكلات پديدآمده) به نظر مي رسد دولت با اطمينان بيشتري مي تواند بودجه و منابع پيش بيني شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالياتي كشور براي تدوين و اجراي طرح هاي آموزشي اجراي اين ماليات تخصيص دهد. سازمان امور مالياتي كشور نيز بايد به منظور تسريع در آموزش مؤديان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه اي مرتبط با اجراي اين نظام مالياتي، شرايط مشاركت و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح و واجد شرايط را براي مشاركت در امر آموزش هاي حرفه ای و همگاني مورد نياز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.
3-1اهمیت موضوع مالیات :
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .
دلايلي كه انگيزه ي اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
1)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي
2)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
3)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي
4)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن انواع مالياتهای دریافتی برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از روش نوین اخذ ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.
4-1اهداف تحقیق:
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:
تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.
آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:
اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد یا خیر.
5-1فرضیه های تحقیق:
۱-۵-۱فرضیه اصلی:
بین روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد.
۲-۵-۱فرضیه فرعی:
1-بین ثبت معاملات در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین افشاء بموقع و ثبت معاملات و عملیات مالی در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین قوانین و مقررات و معافیت ها با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
4-بین اجرا و عدم اجرا و سیستم نظارت مالیاتی با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
5-بین توافقات در خود اظهاری با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد .
6- بین بخشودگی جرایم مالیاتی و اقساط بلند مدت با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
6-1 روش تحقیق:
این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیقهای اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی پرسشنامه های استاندارد سازی شده تحقیق است. این تحقیق از نوع تحقیقات پرسشنامه ای است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از روشهای آماری استفاده خواهد شد.
در روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمونهای تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازهای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش میکند عوامل موثر بر فرار مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع ، قوانین و مقررات متنوع مالیاتی، اجرا و عدم اجرای نظارت مالیاتی ،توافقات خود اظهاری ، بخشودگی جرایم مالیاتی اندازه گیری میشود که متشکل از90 آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد.
7-1 قلمرو زمانی:
قلمرو زماني تحقيق دوره پرداخت الکترونیکی مالیات(ازسال 13۹۰الی 139۲)که با تهیه پرسشنامه و اظهار نظر از 30 نفر دارای تخصص مالی و مالیاتی در نظر گرفته می شود.
9-1 جامعه آماری :
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5).
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد به همن دلیل امکان بررسی همه جمعیت و یا جامعه آماری نمی باشد . لذا هر محققی با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می آید از طریق نمونه گیری ، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند، و در نهایت از طریق تعمیم ، این اطلاعات را به جامعه مورد نظر منتسب نمایند(خاکی، 1384، 56). هدف اصلی تحقیق، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. برخی از جامعه ها به اندازه ای بزرگ هستند که نمی توان مشخصات آن ها را اندازه گرفت، زیرا قبل از اینکه اندازه گیری پایان پذیرد، جامعه تغییر خواهد یافت. بنابراین باید از جامعه آماری انتخاب شده، کل یا نمونه ای را به صورت علمی یا تصادفی برگزید و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتایج داده های تحلیل شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد. هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش های علمی تهیه بیانیه های دقیق و با معنی درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیرمجموعه ای از آن گروه است (خاکی، 1387، 271). نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود. جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، 1385، 89). نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکی، 1387، 272).
برای تعیین حجم نمونه با توجه به دردسترس نبودن تعداد دقیق جامعه آماری(N)، ازفرمول کوکران حجم جامعه آماری با خطای حدی 5% ، به دست می اید. Z=1.64) و p=0.5 و q=0.5 e=0.15 )
(1.64^2)*0.5*0.5/(0.15^2)=29.88~30
نمونه آماری تحقیق که از طریق پرسشنامه از 30نفر (که شامل 7نفر زن و 23 نفر مرد , که 9 نفر ازجامعه آماری فوق لیسانس بوده و 21 نفر دارای تحصیلات در سطح لیسانس می باشند)دارای تخصص مالیاتی و مالی پرس و جو می شود و دوره زمانی انجام تحقیق از سال 13۹۰ تا 139۲(دوره اجرای سیاست فرار مالیاتی در نظام مالیاتی الکترونیکی) می باشد .
9-1 چهارچوب نظری موضوع:
مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی‎ ‎کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری ‏نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی‎ ‎در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، وزارت ‏اموراقتصادی و دارائی بایستی در کنار توجه‎ ‎به موضوعاتی مانند‎:‎شناسایی منابع مالیاتی، تعیین ‏میزان بهینه مالیات قابل‎ ‎پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین ‏مالیاتی و‎ ‎معافیتهای مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه‎ ‎ها ‏و شرایطی جستجو کند که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد‎ ‎مالیات وصول ‏شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول نماید‎. ‎در این باره، محاسبه ‏نسبت هزینه های مستقیم وصول درآمد دولت به کل درآمدهای مالیاتی‎ ‎نماگری را به دست می دهد ‏که هزینه بالای وصول درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران‎ ‎به موضوعی مهم برای حداقل ساختن ‏آن بدل می سازد‎. ‎ ‎ مهم‌ترین منبع درآمد در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته عمدتاً مربوط به وصول مالیات‌ها است. در کشور ما عمده منبع تامین‌کننده درآمد دولت، از محل فروش نفت خام می‌باشد. دولت در جهت تامین منابع مالی بیشتر و  کاهش وابستگی به این درآمد، به سایر منابع مالی مانند مالیات‌ها روی آورده است واخیراً درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار داده است.
براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی‏‎ ‎نخواهد شد و نیاز به درآمد ‏اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری‎ ‎نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ‏ایران تعیین خواهد شد. این نکته به ویژه با در نظر‎ ‎گرفتن پیوند ضعیف بین انتظارات موجود از ‏نظام مالیاتی کشور و هدفهای توسعه ای‎ ‎اقتصاد ملی اهمیتی دو چندان می یابد‎.
اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران  در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند برای مثال موارد ذکر شده در زیر را میتوان از جمله از راه های فرار مالیاتی عنوان کرد.
.‎
مدل مفهومی منبع :نویسنده علی صادقین
10-1تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات:
فرار مالیاتی : ‎هرگونه تلاش‎ ‎غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد ‏ عواید و‎ ‎منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود‎..(خجسته-1388)
اثر بخشی : میزان یا درجه ای است که سازمان ها به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل می شوند .
( دفت،1377)
مؤدی: فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که اقدام به فروش،صادرات یا واردات کالاها وخدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می کنند وطبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی اعلام می نماید مکلف به ثبت نام شده اند،مؤدی محسوب می شوند .
آموزش: مجموعه تصميمات و اقداماتی که يکی پس از ديگری اتخاذ می شود يا انجام می گيرد و هدف از آن دستيابی هر چه بيشتر فراگير به هدفهای آموزشی است.( هاشم پور بختیاری،1385: 4)
عدم آگاهی مودیان:عواملی که به علت عدم اطلاعات و آگاهی مودیان موجب می شوند آنها نسبت به تکالیف قانونی خود و نحوه اجرای این نوع مالیات دچار اشتباه شوند.
11-1. ساختار کلی تحقيق:
در اين فصل كليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها و روش تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي تحقيق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم، ابتدا به مباحث نظري تحقيق پرداخته و معيارهاي شناخت مباحث مالیاتی بيان خواهد شد. در ادامه نيز خلاصه اي ازپيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارائه خواهد شد .
در فصل سوم، روش تحقيق و جمع آوري داده ها، شامل مدل و متغيرهاي مدل تحقيق، نحوه آزمون فرضيه ها، جامعه آماري و نمونه تحقيق معرفي می گردد.
فصل چهارم ،به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي آماري تحقيق اختصاص دارد.
فصل پنجم، تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به همراه پيشنهادات تحقيق بيان خواهد شد.
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد میتواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویههای آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت میباشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینههای حسابداری مالی به حساب میآیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده میگردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیمگیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب میآیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس مییابد. ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها میگذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هالهای از ابهام قرار میگیرد. (احمد پور -1388)
عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگریهای مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا در اظهارنامه ها) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر مورد بررسی قرار دهد.
2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات
مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکتها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه میگیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :”پرداختهای اجباری برای فعالیتهای مشخص اقتصادی که معمولترین و مهمترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیاتها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش میدهد.” (صفای نیکو، حمید، 1388ص152).
مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها میباشد.
بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژهای را دارا میباشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه میگردد:
– به گفته کاستون1 اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام میشود.
– به گفته فتسکیو2 درآمد دولت جزئی از داراییهای هر یک از اعضای یک جامعه میباشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم میپردازد.
– دانشمند فرانسوی به نا آبلیو3، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا میشود دانسته است.
به عقیده کاس4 ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینههای دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه مینماید.
– از دیدگاه پروفسور ماسگریو5، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاستهای مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آوردهاند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض میداند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد.
درپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دستاندر کاران امور مالی میباشد به شرح زیر از نظر میگذرد:
به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.
2-2-2 نظریههای مالیات
هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسما وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیاتها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولتها از کشاورزان و بازرگانان و پیشهوران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1389).
الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات میپردازد.
ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.
ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین میداند.
د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات میبایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیاتبندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت معروف است میپردازیم.
1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت
1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیتهای گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.
2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.
3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملا معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.
4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.
در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.
مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا میکند بنابراین اهداف وصول مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم میتواند به شرح زیر باشد:
الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینههای دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.
ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:
1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد
2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد
3-2-2 ضرایب مالیاتی
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصهای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست میآید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).
1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد
ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد.
تبصره – درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:
الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف ، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي ، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني ، صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد .
به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل، رئيس بانك ملي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد .
4-2-2 قرائن مالیاتی
قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار میرود و فهرست آن به شرح زیر است:
1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرایب (فرهنگ، 1388، 47).
5-2-2 نسبت مالیاتی
نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخصهای سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار میبرد.(رزاقی-1388)
نسبت مالیاتی به مشخصههای زیر بستگی دارد که خود جنبههای مختلف سیستم مالیاتی را بیان میدارد:
الف: مشخصههای آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا میکنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و… .
ب: مشخصههای اجتماعی یا سازمانی: این مشخصهها به صورت کیفی میباشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و میتوان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و… .
ج: مشخصههای سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا مینمایند. این سیاستها پایههای مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویقها و فعالیتهای مالیاتی را مشخص مینمایند.
6-2-2 پایه مالیاتی
یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه میشود.” این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد.” (فرهنگ،1383،178).
به عبارت دیگر میتوان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی مینامند. میتوان معمولیترین پایههای مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایههای اقتصادی مالیاتها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن
نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات میبایست پرداخت شود. به عبارت دیگر “تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل میکند”
نرخ مالیاتی ممکن است “تناسبی”، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.(شریفی-1388)
در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش مییابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا میکند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.
8-2-2 امتیازات مالیاتی
امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی میگردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات میتوان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفههایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت میتوان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” است که به مودیان پرداخت میگردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفههای مختلف به خصوص مولفه سیاست است.
سیاستهای دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمانها، وزارتخانهها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروهها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی میکنند. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی میشود و مطالعات کارشناسی گروههای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونهای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بیعدالتیها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).
9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)
علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر میدارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.”
2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم میشود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.
4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیتهای موجود فوراً اجرا میشود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت میکند و نه تنها درباره وضعیتهایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا میشود. اجرای این قاعده در مورد مالیاتهای غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمیشود چون این مالیات در مقطع خاص وصول میشود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیاتهای مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.
5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 است: “اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.”
6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام میدارد: “در موارد مالیاتی هیچ تفاوتقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید