دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات گيلان
پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.A)
عنوان :
عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری
استاد راهنما
دكتر اسماعیل رمضانپور
نگارنده
معصومه معصومی
سال تحصيلي 93-1392
معاونت پژوهش و فنآوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردیکه منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمی میآلایند.

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب معصومه معصومی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتری تخصصی در رشته حسابداری که در تاریخ 29/6/1393ازپایان نامه / رساله خود تحت عنوان عوامل تاثیر گذار برتقلب در بین دانشجویان حسابداری با کسب نمره25/17ودرجه فوق لیسانس دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:معصومه معصومی
تاریخ و امضا ء

واحد علوم و تحقيقات گيلان
پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.A)
عنوان :
عوامل تاثیر گذار برتقلب در بین دانشجویان حسابداری
استاد راهنما
دكتر اسماعیل رمضانپور
استاد داور
دكتر غلامرضا محفوظی
دکتر بهرام گیلا نی نیا
نگارنده
معصومه معصومی
سال تحصیلی 1393-1392
سپاسگزاری :
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمودو مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين پايان نامه را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و دوستان عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم. بخصوص از استادان فرهيخته جناب آقایان :
دکتر اسماعیل رمضانپور
دکتر غلام رضا محفوظی
دکتر بهرام گیلانی نیا
تقدیم :
به خانواده و دوستان
و همکاران گرامی درفرمانداری و همسرم که مشوق اصلی من در این راه بودند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول – کلیات تحقیق2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله4
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1- 5سئوالات تحقیق8
1-6متغیرهای تحقیق8 1-7فرضیه های تحقیق 9
1-7 فرضیه های تحقیق وش تحقیق 8
1-8 روش تحقیق 9
1-9جامعه وروش نمونه آماری 9
1-10قلمروتحقیق9
1-11روش گردآوری اطلاعات 10
1-12چارچوب کلی تحقیق 10
فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق11
2-1- مقدمه12
2-2- مفهوم تقلب 12
2-2-1تقلب در مفهوم عام12
2-2-2تعریف کلی و جامع تقلب12
2-3انواع تقلب تحصیلی 13
2-4روشهای پیشگیری و کشف تقلب 13
2-4-1ساختار 14
2-4-2پیش بینی پذیری 14
2-5-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی 14
2-6 علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی 15
2-6-1عوامل فرهنگی 15
2-6-1-1ضعف ارزشهای اخلاقی15
2-6-1-2راحت طلبی 15
2-6-1-3فقدان علاقه و انگیزه 16
2-6-1-4روابط به جای اصول و ضوابط 16
2-6-1- 5ضعف ایمان 16
2-6-2عوامل پژوهشی 16
2-6-2-1عدم تخصص کافی 16
2-6-2-2ناآگاهی از قوانین مربوطه 17
2-6-2-3ضعف نگارش 17
2-6-2-4ضعف ترجمه 17
2-6-3عوامل آموزشی 17
2-6-3-1آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها 17 7
2-6-3-2کمیت بجای کیفیت 17
2-6-3-3 آموزش و اطلاع رسانی ناکافی 18
2-6-3-4اجباردرپژوهش 18 2-6-3-5 زمان 18
2-6-4 عوامل اجتماعی 18
2-6-4-1عدم کنترل و نظارت کافی 18 2-6-4-2 به روز نبودن قوانین 18
2-6-4-3 عدم تناسب نظام جرم و جزا19
2-6-4-4- شکل گیری الگوهای غلط19
2-6-5 عوامل اقتصادی 19
2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات 19
2-6-5-2پیشرفت ابزار و تکنولوژی 19
2-7عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی 19
2-7-1 عوامل درونی 19
2-7-2 عوامل بیرونی 20
2-8مسائل مربوط به تقلب تحصیلی 21
2-9 انواع تقلب در آزمون 22
2-10دلایل تقلب 22
2-11چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی 23
2-11-1 چالش های فنی 23
2-11-2 چالش های مهارتی 23
2 -11-3 چالش های اخلاقی 23
2-12بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی 24
2-13 بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر) 24
2-14 تقلب در میان دانشجویان حسابداری 25
2-15 تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناختی 26
2-15-1 تبیین های زیست شناسی 26
2-15-2 تبیین های روان شناسی 27
2-15-3تبیین های جامعه شناختی 27
2-15-3-1 رویکرد کارکردی و ساختی 27
2-15-3-2نظریه آنومی 28
2-15-3-3 بی هنجاری تالکوت پارسونز 33
2-16مدل نظری پژوهش 34
بخش دوم 35
4- 1تحقیقات داخلی 36
4-2 تحقیقات خارجی 38
خلاصه 39
3-1مقدمه 41
3-2 روش تحقیق 41
3-3 جامعه آماری 42
3-4 حجم نمونه 42
3-5روش های نمونه گیری 42
3-6 اعتبار (روایی)43
3- 7 قابلیت اعتماد (پایایی)43
3-8 آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها 44
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها45
3-9-1 پردازش داده ها45
3-9-2 تجزیه و تحلیل داده ها45
3 -10 تحلیل رگرسیون45
3-10-1 ضریب همبستگی46
3-10-2 ضریب همبستگی اسپر من47
خلاصه 47
فصل چهارم 48
4-1 مقدمه49
4-2- یافته های توصیفی50
4-2-1- جنس50
4-2-2 وضعیت تاهل51
4-2-3سن 52
4-2- 4تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب 53
-42-5تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت56
4-2-6 تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه57
4-2-7 تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری58
4-2-8 تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی59
4-2-9 تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی60
4-2-10 تفکیک نمونه بر حسب سایر عوامل تقلب62
4-3 یافته های استنباطی63
4-3-1فرضیه اول 63
4-3-2 فرضیه دوم64
4-3-3 فرضیه سوم64
4-3-4 فرضیه چهارم65
4-3-5 فرضیه پنجم66
4-3-6 فرضیه ششم67
خلاصه فصل 67
فصل پنجم 69
5-1مقدمه 70
5-2 یافته های پژوهشی70
5-2-1 یافته های توصیفی70
5-2-2 یافته های استنباطی71
5-3 نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن73
5-4 بحث و نتیجه گیری73
5-5 پیشنهادات ناشی از تحقیق74
5-6 پیشنهادات برای تحقیق آتی74
5-7 محدودیت های تحقیق74
خلاصه75
منابع و مآخذ76
الف)منابع فارسی 76
ب )منابع انگلیسی76
پیوست یک79
چکیده82

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1جدول عوامل درونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی 20
2-2 جدول عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی 21
2-3 جدول مدل نظری پژوهش 34
3-1 جدول متغییر ها و مقدار الفا 44
4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس50
4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل 51
4-3جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 53
4-4جدول توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر تقلب 55
4-5 جدول آماره های توصیفی 55
4-6 جدول بررسی توزیع متغییر عدم کنترل و نظارت کافی 56
4-7 جدول آماره های توصیفی 56
4-8جدول بررسی توزیع متغییر فقدان انگیزه و علاقه 57
4-9 جدول آماره های توصیفی فقدان انگیزه و علاقه 57
4-10 جدول توزیع متغییر شکل گیری روابط 58 4-11 جدول آماره های توصیفی شکل گیری روابط 58
4-12 جدول بررسی توزیع متغییر راحت طلبی 59
4-13 جدول آماره های توصیفی متغییر راحت طلبی 59
4- 14 جدول توزیع متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 60
4-15جدول آماره ای توصیفی ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 61
4-16 جدول توزیع سایر عوامل تقلب 62
4-17جدول آمارهای توصیفی سایر عوامل تقلب 62 4-18جدول آزمون همبستگی اسپرمن عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین 63 4-19 جدول آزمون همبستگی اسپرمن فقدان انگیزه و علاقه 64
4-20 جدول آزمون همبستگی اسپرمن شکل گیری روابط و میزان تقلب 65
4-21 جدول آزمون همبستگی اسپرمن راحت طلبی و میزان تقلب 65
4-22 جدول ازمون همبستگی اسپرمن ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 66
4-23جدول ازمون همبستگی اسپرمن سایر عوامل تقلب 67 5-1 جدول نتایج آزمون همبستگی اسپرمن 73
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1، توزیع پاسخگویان بر حسب جنس51
نمودار 4-2 ، توزیع پاسخگویان بر حسب تأهل 52
نمودار 4-3 ، توزیع پاسخگویان بر حسب سن 54
چکیده
همه ما با معنا و مفهوم تقلب آشنا هستیم گرچه تقلب می تواند به مصداق های زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی می باشد. تقلب رفتاری است غیر صادقانه طی طریقی است به غیر از شیوه شرافتمندانه و رسیدن به واقعیت و حقیقتی است غیر از طریق مشروع و نشان دادن خود با چهره ای وارونه و غیر صحیح. تقلب نوعی دزدی ادبی تعریف شده است که به تقلب در تکالیف اشاره دارد و با توجه به شرایط تکنولوزیکی این دسته از تقلب ها رو به افزایش است وسهم بیشتری از تقلب ها را تشکیل دهند.تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیراست که نظام های آموزشی از سالیان دور باآن روبرو بوده و هدف از این پژوهش تعیین نظرات دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن صورت گرفت . نمونه پژوهش شامل 103 نفر دانشجوی حسابداری بودند که در زمستان 92و بهار93 در مطالعه شرکت کرده اند. پرسشنامه در انتهای امتحان بین دانشجویان توزیع شد و نظرات خود را در مورد میزان تقلب بیان کردند این پژوهش شامل 5 فرضیه می باشد که هریک رابطه معنادار با تقلب تحصیلی دارند.ونتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگراین است که تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و شیوع آن در محیط های آموزشی انکار ناپذیر است .
واژگان کلیدی : تقلب تحصیلی ، فریبکاری، دزدی ادبی ، دانشجویان حسابداری

فصل اول
كليات تحقيق
1-1ـ مقدمه
تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشداردهنده در محیط های آموزشی است. پژوهش مک کاب و بوورس (1994) نیز نشان داده است 70 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل در سالهای اخیر و با ورود فناوری های جدید بیشتر شده است. (مک کاب و بوورس، 1994)تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آنها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند. اگر چه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین کرد. پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود. از سوی دیگر نرخ تقلب درسی سال گذشته به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر دانست.
پژوهش حاضر، در پنج فصل انجام می گیرد. فصل اول به طرح مقدمات و کليات پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل به بيان مسأله پژوهش، ضرورت و اهميت پژوهش و اهداف پژوهش اشاره شده است. فصل دوم به بررسي منابع و تدوين چهارچوب نظري پژوهش اختصاص دارد. فصل سوم به مباحث روش‌شناختي و فني پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل به بيان روش پژوهش، فرضيات و متغيرهاي مرتبط، تعريف نظري و عملياتي آن‌ها، طرح تحقيق، مباحث مرتبط با نمونه‌گيري، اعتبار و پايايي و . . . اشاره شده است. در واقع اين فصل تمهيدات به‌کار گرفته شده براي ورود به ميدان تحقيق را تشريح مي‌نمايد. فصل چهارم از چند بخش تشکيل خواهد شد. توصيف و توزيع پاسخگويان، توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش و همچنين همبستگي بين شاخص‌هاي متغیر مستقل و وابسته مکمل اين فصل هستند. فصل پاياني، حاصل بازبيني مجدد کلّ پژوهش و گره‌زدن بخش‌هاي مختلف آن با هم، به منظور نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها بر اساس يافته‌هاي پژوهش است.

1ـ2ـ بيان مساله
روش های غیر اخلاقی مانند تقلب به یکی از عادات معمول دانشجویان اکثر دانشگاههای جهان بدل شده که این امر بیش از پیشقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید